facebook share google share twitter share youtube chanel
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Drávai Gizella nyelvhasználati verseny

A megyei döntő helyszíne: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola, 90202 Beregszász, Sevcsenko u. 25.
Osztály: 3–8.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Az anyanyelv megőrzése és ápolása. Az általános iskolás gyerekek nyelvi kompetenciáinak, a szövegértésnek és írásbeli nyelvhasználatnak a fejlesztése, pozitív attitűd formálása az igényes nyelvhasználat, a beszédkultúra fejlődése érdekében. Az anyanyelv szeretetének erősítése.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedőn az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói vehetnek részt. A feladatok összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által meghatározott kompetenciákat, az ehhez rendelt tananyagot, illetve a GENIUS tehetséggondozó program témaköreit vesszük figyelembe. A feladatlapok – a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva – az alkalmazott tudást mérő szövegértési, stilisztikai, nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat tartalmaznak, melyek az adott évfolyam tananyagára és az előzetes tudásra épülnek.

3. osztály:

 • A szöveg szerkezete
 • A mondatfajták. A mondatvégi írásjelek, az -e kérdőszó helyes használata
 • A szavak jelentése (azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak)
 • A szótő és a toldalék. Szóalkotási feladatok
 • A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama, a j hang jelölése a szavakban, a kiejtéstől eltérő mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűbb esetei)

4. osztály:

 • Szövegalkotás (levélírás)
 • A mondat fő részei: alany és állítmány
 • A szó jelentése. Egyenes és átvitt értelmű szavak
 • A szófajok (ige, főnév, melléknév)
 • A mássalhangzók egymásra hatása (az írásban jelölt egyszerűbb esetek) 

5. osztály:

 • A szöveg. Szövegfajták. A stílus
 • Frazeológiai egységek a magyar nyelvben (szólások, közmondások)
 • A magyar nyelv szófajai (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás)

6. osztály:

 • Költői képek a nyelvben (a hasonlat és a megszemélyesítés)
 • A szószerkezetek fajai
 • A szófajok rendszere
 • A főnévi szótövek (a többalakú főnévi szótövek)

7. osztály:

 • Stílusok és közlésfajták. A publicisztikai stílus
 • Az ige osztályozásának három szempontja
 • Az igetövek (a többalakú igetövek)

8. osztály:

 • A szóalkotás módjai. Szóképzés, szóösszetétel. Szóösszevonás, betűszók, mozaikszók
 • A szószerkezetek (alanyi-állítmányi, alárendelő, mellérendelő szószerkezetek)

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100.

„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 9–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A magyarnak mint anyanyelvnek a kompetencia-központú használatára, szeretetére való nevelés, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata a nyelvi kompetenciák, elsősorban a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése, az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. A helyzethez igazodó nyelvhasználat képességének kialakítása és fejlesztése, a kommunikatív kompetencia működésnek vizsgálata.

A verseny lebonyolítása

Minden általános és középiskola, gimnázium és líceum 9–11. osztályos tanulókat indíthat. A verseny kétfordulós:

I. forduló – írásbeli munka, feladatlap kitöltése, amely a következőket tartalmazza:

 • grammatikai feladatok (szófajok, mondatrészek, morfémák felismerése, mondatok ágrajzának elkészítése, tagmondatok egymáshoz való viszonyának felismerése),

 • frazeológiai feladatok (szólások és közmondások magyarázata),

 • jelentéstani feladatok (szavak jelentésének meghatározása, egy- és többjelentésű szavak, neologizmusok, archaizmusok stb.),

 • stílusrétegek felismerése,

 • szövegértést ellenőrző feladatok,

 • szövegalkotás megadott szituációban és műfajban (annak tartalmi és formai követelményeit betartva).

II. forduló – beszédmű összeállítása három percben megadott témára megadott kommunikációs szituációban: elmélkedés, vallomás, élménybeszámoló, ismertetés, vitaindító stb. formájában.

A versenyzők sorszámaik elhangzása után nevük elhangzása nélkül indulnak a verseny szóbeli fordulójában.

A szóbeli fordulóban egy háromperces beszédművel indulnak a versenyzők, melyet a megadott témák valamelyikében alkotnak.

A szóbeli fordulóban a versenyzőknek van felkészülési idejük, elkészíthetik a beszédmű vázlatát, de a beszédművet előadni kell, felolvasni tilos!

A versenyen 1–6. helyezést elérő diákok részt vesznek a 2018 októberében, Sátoraljaújhelyen rendezendő országos döntőn.

Gyermekszínjátszók találkozója

A megyei döntő helyszíne: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, 90202 Beregszász, Munkácsi út 1.
Osztály: 1–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A találkozó célja

A verseny a csoportok számára megmutatkozási lehetőséget nyújt, biztosítja a szakmai visszajelzést és a csoportok közötti kapcsolatépítést. A dramatikus tevékenységformákon, készség- és képességfejlesztő, valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlessze a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai készségeit, képességeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, segítse a közösségbe való beilleszkedést.

 Hasznos, hogy a gyerekek és vezetőik tapasztalatokat szerezzenek, azokat felhasználják az új darabok betanulásakor, és a szakmai zsűri értékeléséből nyert tanulságokat is – szükség esetén – beépítsék a színpadi munka során.

A találkozó lebonyolítása

A találkozóra az általános és középiskolai (1–11. osztály) csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadással lehet nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül.

A műsoridő javasolt maximuma az 1–5. osztályos csoportoknál 15 perc, a 6–11. osztályos csoportoknál 25 perc. Egy csoport egy előadással nevezhet.

A találkozón, technikai és szervezési okokból, csak az előzetesen bejelentkezett csoportokat tudjuk fogadni.

Gyermeknapi matiné

A megyei döntő helyszíne: Beregszász
Osztály: Óvodások, kisiskolások
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00

Felső-Tisza-vidéki informatikavetélkedő

A megyei döntő helyszíne: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, 90575 Aknaszlatina, 
Leningrádi u. 18. Tel.: 0-2-34-56-075; 56-318
Osztály: 10–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Lehetőséget biztosítani a Máramaros vidéki (felső-Tisza-vidéki) tanulóknak, hogy összemérhessék tudásukat informatikából. 

A verseny lebonyolítása

A jelentkezők létszámától függően megfelelő csoportokba osztják a versenyzőket, hogy mindenki párhuzamosan dolgozhasson. A verseny két kategóriában kerül lebonyolításra. Mindkét kategóriában a munkaidő 3 óra.

Ajánlott témakörök

I. kategória

Felhasználói ismeretek

 1. Tesztlap: általános tudnivalók (Információs technológia alapok, ECDL 1. modul).

 2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat levél, címke, boríték típusú kördokumentummal, táblázatok, szegély és mintázat, tabulátorok, rajz, egyenletszerkesztő).

 3. Excel: függvények (minimum, maximum, összeg, szorzat, átlag, fkeres(), index() és holvan(), szumha(), darabteli(), táblázatkezelő adatbázis-függvények), százalékszámítás, diagramkészítés, táblázatformázás.

II. kategória

Programozás (Pascal, Basic, folyamatábra)

 1. Szöveges és adatállományok kezelése.

 2. Rekurzív folyamatok megvalósítása, visszalépéses keresés.

 3. Programozási tételek, többek között különböző minimum-, maximum-keresési, összegzési és szorzatszámítási feladatok egyirányú és kétirányú tömbökben.

 4. Rendezési–visszakeresési feladatok.

 5. Feladatok dinamikus memóriakezelése.

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100.

Szedlák Ferenc matematikai emlékverseny

A megyei döntő helyszíne: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, 90575 Aknaszlatina, 
Leningrádi u. 18. Tel.: 0-2-34-56-075; 56-318
Osztály: 7–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Lehetőséget biztosítani a Máramaros (Felső-Tisza-vidék) magyar iskoláiban tanuló közép- és általános iskolás diákok számára, valamint a Técsői Református Líceum diákjai részére, hogy összemérhessék tudásukat, logikus gondolkodási képességüket évfolyamtársaikkal, és megismerkedjenek Szedlák Ferenc kiváló aknaszlatinai matematikatanár példaértékű életével, munkásságával.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedőn a 7–11. osztályos tanulók vehetnek részt.

A verseny írásbeli. A résztvevőknek 120 perc alatt kell megoldani a feladatokat.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikai anyagából és egy feladat a tankönyvek nehezített, „csillagos” feladataiból lesz összeállítva.

7.   osztály          Algebra, Mértan / H. P. Bevz, V. H. Bevz, N. H. Vladimirova

8.   osztály:         Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir,

  M. I. Burda, N. A. Taraszenkova

9.   osztály:         Algebra, Mértan / H. P. Bevz, M. I. Burda, N. A. Taraszenkova

10. osztály:         Algebra, Mértan / J. P. Nelin, M. I. Burda, N. A. Taraszenkova

11. osztály          Matematika / H. P. Bevz, V. H. Bevz

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100.