facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

A KMPSZ programja

Abból kiindulva, hogy a jelenlegi oktatási rendszer számunkra idegen, mind koncepciójában, mind gyakorlatában, mind pedig színvonalában számos kívánnivalót hagy maga után, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, az alapítólevelében és alapszabályában rögzítettekkel összhangban, aktívan részt kíván venni területünk oktatáspolitikájának alakításában, a magyar oktatási rendszer magyar szellemiségben történő felépítésében, annak egy minőségileg magasabb szintre való emelésében. Működésével elő kívánja segíteni az oktatási rendszer demokratizálását és liberalizálódását, valamint annak jogi elérése érdekében tevékenységét az alábbiakban vázolt program alapján kívánja kifejteni.

1. Oktatáspolitikai és jogi kérdések

El kívánja érni, hogy Kárpátalja magyar oktatási rendszere teljes szuverenitást élvezzen; felépítésében és működésében zökkenőmentesen kapcsolódjon mind a nyelvországi, mind pedig az egyetemes európai oktatási rendszerhez. Arra törekszik, hogy a magyar oktatási rendszert magyar szakemberek szervezzék és irányítsák.

Szorgalmazza, hogy az oktatási intézmények alapításának, illetve fenntartásának joga illessen meg minden természetes és jogi személyt. Támogatja a tanintézetek autonómiájának megteremtését oly módon, hogy az állami oktatásügyi szervek azok működésének csupán jogszerűségét bírálhassák felül, célszerűségét nem.

Kívánatosnak tartja egy, az oktatás liberalizálódását elősegítő demokratikus oktatási törvény mihamarabbi életbe léptetését.

Szorgalmazza a vegyes tannyelvű iskolák felszámolását, s a magyar tanintézetekben tanuló gyerekek számának oly mértékű növelését, hogy az a lakosság részaránya eléri az 50%-ot az ukrán, illetve az orosz iskolákban is, tegyék a magyar nyelv oktatását.

Tekintettel a társadalmunkban zajló gyors politikai és gazdasági változásokra, csillapítani igyekszik a magyar oktatási rendszer értelmetlen megrázkódtatásait, a pedagógusok társadalmi presztízsének további leértékelődését.

Kapcsolatot kíván tartani a felekezeti oktatási intézményekkel, illetve elősegíti együttműködésüket az állami oktatási intézményekkel.

Támogatja a felnőttoktatás különböző formáit, a népfőiskolák rendszerének újraélesztését.

Szükségesnek tartja, hogy a szövetség kapjon módot az állami oktatásügy dokumentumaiba való betekintésre.

Kidolgozza Kárpátalja önálló magyar oktatási rendszerének irányelveit, szerkezetét, működési mechanizmusát, illetve erőfeszítéseket tesz annak életre hívásáért.

2. Tanmeneti kérdések

Síkra száll a teljes tanszabadságért; a tantervek, valamint a tanmenet összeállítása, a tan és segédkönyvek kiválasztása, a módszertani munka megszervezése stb. kerüljön teljes mértékben az adott tanintézet hatáskörébe.

Vizsgálja a kárpátaljai magyar tanintézetek működését és problémáit. E célból széles körű statisztikai felméréseket végez az oktatási rendszer minden szintjén.

Tanulmányozza Magyarország és más európai államok oktatási rendszerének felépítését és működését.

Javasolja a pedagógus-továbbképzés oly irányú módosítását, hogy az a nemzetiségi elv betartásával történjen, illetve a későbbiekben közreműködik egy önálló magyar pedagógus-továbbképző intézményrendszer kiépítésében.

Kiemelten foglalkozik a szórványmagyarság oktatásának problémáival. A rendelkezésre álló eszközök elosztásában az utóbbiakat illetően a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazza.

Figyelmet fordít a magyar óvodai hálózat kiépítésére és tökéletesítésére.

Szorgalmazza magyar tannyelvű csoportok megnyitását a szakiskolákban és az egyetemen, illetve a későbbiekben a nyelvországgal való széles körű együttműködés alapján önálló közép- és felsőoktatási intézmények alapítását kezdeményezi.

Hangsúlyozza a magyar oktatás-nevelés a nemzeti kultúrában gyökerező hagyományainak és a modern európai szellemiség, illetve követelményrendszer ötvözésének szükségességét.

Erőfeszítéseket tesz a pedagógia és a pszichológia új eredményeinek az oktatás-nevelés gyakorlatába történő átültetésére, az oktatás tudományos alapokra való helyezésére.

Elősegíti valódi pedagógiai alkotóműhelyek létrejöttét.

3. Gazdasági és szociális kérdések

Szorgalmazza a magyar oktatási intézményeknek juttatott eszközök lehetőség szerinti növelését, illetve a jövőben a költségvetés az oktatás szférájára eső részének arányos leosztását.

Elősegíti a magyar oktatási intézmények tanszerekkel és oktatási segédanyagokkal való ellátottságának javítását, a nyelvországi és más adományok megszervezését és elosztását.

Kísérletet tesz egy, a szövetség effektív működését biztosító alapítvány létrehozására.

Felvállalja a nyelvországi és más pedagógiai kiadványok terjesztését, illetve önálló kiadói tevékenységet folytat.

Támogatja az oktatásügyi dolgozók tevékenységének szerződéses alapokra való helyezését, azok szociális védelmének erősítését, a pályázati rendszer elterjedését, a minőségi differenciálás valós rendszerének bevezetését.

Kidolgozza a magyar pedagógus-szakszervezet elvi alapjait, a későbbiekben közreműködik létrehozásában.

4. Szervezési kérdések

Elősegíti a kapcsolatteremtést és kapcsolattartást a magyar nyelvterületen működő tanintézetekkel, valamint a kárpátaljai magyar tanintézetek és pedagógusok közti kommunikációt.

Szervezett alapokra kívánja helyezni a pedagóguscsere, nyelvországi továbbképzés, nyári egyetemek, pedagógus- és diáktáborozások, valamint csereüdülések egész rendszerét.

A pedagógusok szakmai életének felpezsdítése céljából konferenciákat, versenyeket stb. szervez, pályázatokat hirdet.

Külföldi pedagógusok bevonásával nyelvtanfolyamokat szervez.

Területi magyar pedagógiai könyvtárat hoz létre.

A fentebb vázolt célokat a szövetség fokozatosan, az aktuálpolitikai helyzet biztosította lehetőségek maximális kihasználásával, a magyar kultúra egyéb szféráival való kompatíbilis betartásával a nyíltság, tolerancia és konstruktív együttműködés jegyében kívánja elérni.

Like ItGoogle ItTweet It