facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Alapszabály

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG ALPSZABÁLYA

I. Általános elvek

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség független demokratikus társadalmi szervezet (a továbbiakban Szövetség).

A Szövetség a magyar tannyelvű oktatási intézmények dolgozóinak független szervezete, amely a Szövetség tagjainak szakmai érdekeit képviseli.

A Szövetség a bejegyzés pillanatától jogi személy.  A Szövetség jogi személy, amely bankszámlával – beleértve a valutaszámlát is – körpecséttel és bélyegzővel rendelkezik.  A Szövetségnek saját jelképe van, mely a törvény által előírt módon kerül bejegyzésre.

A Szövetség célja a kárpátaljai magyar nyelvű pedagógusközösség szervezése, képviseleteik alapjainak lerakása, a magyar tankerület létrehozása, olyan oktatási intézményrendszer megteremtése, amely figyelembe veszi a magyar nemzeti kultúra hagyományait, gondoskodik az anyanyelvű oktatás megőrzéséről, a nemzeti tradíciókhoz fűződő tantárgyak oktatásáról, Ukrajna oktatási törvényének megfelelően.

 A Szövetség jogosult minden, a törvény által a társadalmi szervezetek részére megengedett tevékenység folytatására,  különös tekintettel az anyaországgal való kapcsolattartásra.

A Szövetség tevékenységét Ukrajna hatályos törvényeinek és más nemzetközi okmányoknak megfelelően folytatja. A Szövetség működési területe – Kárpátalja.

A szervezet tevékenysége a tagok egyenlősége, önigazgatása, az önkéntesség, nyíltság és törvényesség elvein alapszik. Együttműködik más társadalmi szervezetekkel, valamint az illetékes oktatási szervekkel.  Céljaik azonosságából eredően szorosan együttműködik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel.

A Szövetség teljes neve: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség.

Rövidített neve: KMPSZ

A Szövetség jogi címe: 90200 Kárpátalja, Beregszász, Olga. Kobiljanszka utca 17.

 

II. A Szövetség feladatai

1. A Szövetség alapvető távlati feladatának tekinti az önálló magyar tannyelvű oktatási rendszer létrehozását Kárpátalján.

2. A szövetség fontos feladatának tekinti /Kárpátalja magyar tannyelvű oktatási és nevelési intézményei pedagógusai szakszervezetének megalapítását.

3. Erőfeszítést tesz a magyar tannyelvű szakközép- és felső oktatási intézmények rendszerének gyökeres megváltoztatására.

4. Részt vállal a bel- és külföldi pedagógus-továbbképzés szervezésében, elősegíti a pedagóguscsere kibővítését Magyarországgal és más államokkal.

5. Elemzi és értékeli a magyar tannyelvű oktatási intézmények állapotát és problémáit, szakmai és szervezési segítséget nyújt munkájukhoz.

6. Támogatja és elősegíti a más magyar nyelvű területen működő oktatási intézmények közötti kapcsolatteremtést.

7. Szakmai értekezleteket, konferenciákat, versenyeket, tanulmányi utazásokat, kiállításokat szervez, vetélkedőket hirdet meg.

8. Elősegíti a magyar tannyelvű tankönyvek színvonalának emelését és a tankönyvellátást.

9. Lehetőség szerint kiadói tevékenységet folytat, módszertani segédanyagokat terjeszt.

10. Különösen fontos feladatának tekinti az anyanyelvi oktatás fejlesztését azokon a településeken, ahol a magyar ajkú lakosság kisebbségben, illetve alacsony számban él.

11. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz társadalmi szervezetek és állami szervek felé minden, a Kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás kérdéseit érintő kérdésben.

12. Elősegíti és szervezi a gyermeküdültetést Ukrajna területén és külföldön.

13. Sajtótermékek szerkesztésével és kiadásával foglalkozik, melyek főszerkesztőit a konferencia választja meg.

 

III. A Szövetség tagsága

1. A Szövetség tagja lehet minden oktatásügyi dolgozó, aki elfogadja a Szövetség Alapszabályát. A Szövetségnek egységes tagsága van.

2. A magyar oktatásügy érdekében végzett tevékenységük alapján egyes személyek a Szövetség tiszteletbeli tagjává választhatók.

3. A Szövetség tagjainak joga van:

- választani és megválasztottnak lenni a Szövetség szerveibe

- javaslattal vagy kéréssel fordulni a Szövetség szerveihez

- igénybe venni a Szövetség szakmai-érdekvédelmi segítségét

4. A Szövetség tagjainak kötelessége:

- részt venni a kitűzött célok megvalósításában

- rendszeresen befizetni a tagsági díjat

5. A Szövetségbe való belépés írásos folyamodvány alapján történik. A folyamodványt a Szövetség helyi alapszervezetének elnökéhez, annak hiányában a Szövetség elnökéhez kell benyújtani. A tagfelvételről az elnökség dönt. A tagok tagsági igazolványt kapnak.

6. A tagság a Szövetségből való önkéntes kilépéssel, törléssel és kizárással szűnik meg.  A kilépés írásos folyamodvány alapján történik, amelyet a helyi alapszervezet elnökéhez, annak hiányában az elnökhöz kell benyújtani. Törölni kell azt a tagot, aki elhalálozott, illetve egy éven át nem fizette be a tagdíjat. A tagok kizárása a konferencia döntése alapján történik.

 

IV. A Szövetség felépítése és szervei

A Szövetség felépítése: alapszervezetek, regionális szervezetek, megyei szervezet.

A Szövetség szervei:

- alapszervezeti közgyűlés, alapszervezeti elnökség

- regionális közgyűlés, regionális elnökség

- konferencia, megyei választmány, megyei elnökség

- ellenőrző bizottság

- szakcsoportok

- tagozatok

- módszertani központ

- sajtóorgánumok

A Szövetség tisztségviselői: az alapszervezeti elnökök, a regionális elnök, a regionális alelnökök, a megyei elnök, a megyei alelnökök, az ellenőrző bizottság elnöke, a módszertani központ vezetője, a szakcsoportok és tagozatok vezetői, a sajtóorgánumok főszerkesztői.

 

a/ Az alapszervezetek

Alapszervezet alakulhat minden tanintézményben, ahol legalább 3 tag van. Egy oktatási intézményben egy alapszervezet működhet. Az alapszervezet megalakulása annak közgyűlésén történik, amelyen minden tag részt vehet. Az alapszervezet megalakulását a megyei elnökség hagyja jóvá. Az alapszervezet igény esetén a törvényeknek megfelelően jogi személyiséget szerezhet.

Az alapszervezet feladatai:

- a Szövetségi döntések végrehajtásának elősegítése

- a belépési nyilatkozatok begyűjtése

a tagsági díj beszedése, azok továbbítása a megyei elnökséghez

- a felsőbb szervek által kért információk begyűjtése

Az alapszervezet közgyűlése:

- megválasztja a helyi alapszervezetek elnökségét, elnökét,  elnökhelyettesét /eit/, titkárait az adott választási ciklusra

- javaslatot tesz a Szövetség felettes szervei, hivatalos személyei megválasztását illetően

- delegálja tagjait a regionális közgyűlésre és a konferenciára

- határozatot hoz  és dönt a helyi jelentőségű kérdésekben

- kezdeményezi az alapszervezet helyi legalizálását

Az alapszervezeti közgyűlést a helyi alapszervezet elnöksége hívja össze. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni.

A gyűlést a helyi alapszervezet elnöke vezeti. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

A közgyűlések közötti időszakban a helyi alapszervezeteket annak elnöksége vezeti.

Az elnökség az elnökből, titkárból és legalább egy elnökségi tagból áll.

Az elnökség üléseit az alapszervezeti elnök hívja össze és vezeti.

Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

b/ Regionális szervezetek

A Szövetségnek öt regionális szervezete van, az ungvári, munkácsi, beregszászi, nagyszőlősi és felső-Tisza-vidéki regionális szervezet. Az alapszervezetek az adminisztratív felosztás és a földrajzi elhelyezkedésük szerint valamely regionális szervezethez tartoznak.

A regionális szervezetek feladatai:

- a Szövetségi döntések végrehajtásának elősegítése

- megválasztja a szervezet elnökségét, elnökét, alelnöké(ei)t, titkárát az adott választási ciklusra. Az alelnökö(ke)t és a titkárt az alapszervezeti elnökök közül választják.

- megválasztja az ellenőrző bizottságot

- javaslatot tesz az elnökségnek az adott régiót képviselő tagjaira, egyéb tisztségviselőkre

- dönt a regionális jelentőségű kérdésekben

- kezdeményezi a regionális szervezet legalizálását

A regionális közgyűlést a regionális szervezet elnöksége hívja össze, és annak elnöke vezeti. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni.

A regionális közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek legalább 2/3-a jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A küldötteket az alapszervezetek delegálják taglétszám-arányosan.

A közgyűlések közötti időszakban a regionális szervezet tevékenységét annak elnöksége irányítja. Az elnökség az elnökből és az alapszervezeti elnökökből áll.

A regionális elnökség:

- összehívja a regionális közgyűlést

- dönt a regionális közgyűlés kvótájáról

- a regionális közgyűlés által meghatározott keretek között dönt a regionális szervezetet érintő minden kérdésben

- szervezi a regionális szervezet munkáját.

Az elnökség üléseit a regionális elnök hívja össze és vezeti.

Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

A regionális szervezet elnöke képviseli a regionális szervezetet.

 

c/ A Szövetség konferenciája

A konferencia a Szövetség legfelsőbb szerve. A konferencia munkájában az alapszervezetek küldöttei és az elnökség tagjai vesznek részt. A konferencia küldötteit az alapszervezetek delegálják taglétszám-arányosan.

A konferencia évente legalább egyszer ülésezik.

A konferencia kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Szövetség szerkezetének, szerveinek és tisztségeinek meghatározása, az őket betöltő személyek megválasztása, és az általa megválasztott szervek feloszlatása

- a tagok kizárása

- a tisztségviselők, az ellenőrző bizottság és más bizottságok beszámolóinak értékelése

- a Szövetség tevékenysége alapvető irányvonalának meghatározása

- a költségvetés elveinek meghatározása

- az alapszabály jóváhagyása és módosítása

- a tagsági díj megállapítása

- a tagsági igazolvány formájának elfogadása

- határozathozatal a Szövetség felszámolásáról vagy átszervezéséről

A konferenciát az elnökség hívja össze annak időpontja előtt legalább egy héttel

A konferencia akkor határozatképes, ha a küldöttek 2/3-a jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Szövetség átszervezéséről, feloszlatásáról, valamint az alapszabály módosításáról a konferencia 2/3-os szavazattöbbséggel dönt.

 

d/ A Szövetség elnöksége

A Konferenciák közötti időszakban a Szövetség munkáját az Elnökség irányítja.

 Az elnökség a Szövetség elnökéből, alelnöké(ei)ből, a regionális elnökökből, a módszertani központ vezetőjéből, a szakcsoportok vezetőiből, az elnökség egyéb tagjaiból áll, akiket a régiókból taglétszám-arányosan választanak meg.

Az elnökség:

- a konferenciák között irányítja a Szövetség egész tevékenységét

- előkészíti és összehívja a konferenciát, meghatározza a delegálás kvótáját

- határozatokat hoz a Szövetséget érintő kérdésekben. Ismerteti a határozatokat a Szövetség tagjaival

-  meghatalmazza a Szövetség tisztségviselőit és a tagokat bizonyos tevékenység elvégzésére. Jóváhagyja az elnök határozatait

- jóváhagyja az alapszervezetek megalakulását és feloszlását

- indokolt esetben javaslatot fogad el a tagok Szövetségből való kizárásával kapcsolatban

- indokolt esetben kezdeményezi a megválasztó szervnél a tisztségviselő tisztségétől történő megfosztását

- elosztja a feladatokat az elnökség tagjai között

- meghatalmazza a Szövetség tagjait meghatározott tevékenység folytatására

- dönt a Szövetség fizetett munkatársainak alkalmazásáról és elbocsátásáról

- kezeli a Szövetség vagyonát

- hatáskörén belül dönt a Szövetség működésével kapcsolatos egyéb kérdésekben

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer ülésezik.

Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségen tanácskozási joggal jelen lehetnek a Szövetség sajtóorgánumainak főszerkesztői, a tagozatok vezetői.

 

e/ Ellenőrző Bizottság

A Szövetség ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság. A Bizottság 5 tagból áll, akiket a regionális közgyűlések választanak. Elnökét a Konferencia választja meg négy évre.  Feladatai közé tartozik a Szövetség anyagi eszközei és vagyona célszerű felhasználásának ellenőrzése. A Bizottság szükség szerint ül össze, de legalább évente egyszer. A Bizottság munkáját annak elnöke irányítja. Tevékenységéről a Bizottság a Konferenciának számol be évente egyszer.

 

f/ A Szövetség elnöke

Az elnököt, illetve helyetteseit a Szövetség Konferenciája választja meg.

A szövetség elnöke:

- külön meghatalmazás nélkül képviseli a Szövetséget bármely hivatal és hatóság előtt.

- irányítja a Szövetség munkáját

- állományon belüli munkásokat vesz fel/alkalmaz

- biztosítja a Szövetség folyamatos munkáját

-meghatalmazás nélkül cselekszik a Szövetség nevében

-irányítja a központi iroda munkáját, megfelelő szakembereket vesz fel, elbocsátja azokat

- az elnökség határozatai alapján Szerződéseket ír alá

- számlákat nyit banklétesítményekben, az első aláírás jogával rendelkezik

- az elnökség határozata értelmében rendelkezik a Szövetség vagyonával

- biztosítja az elnökség határozatainak teljes mértékű végrehajtását

- összehívja az elnökséget és irányítja annak munkáját

Az elnök távolléte esetén feladatait – a pénzügyi-anyagi vonatkozásokat kivéve– az alelnök(ök) végzik.

 

g/ A Szövetség tisztségviselői

A Szövetség tisztségviselői csak a Szövetség tagjai lehetnek, akik a Szövetségen belül bármilyen hivatalt betölthetnek.

A hivatalos személyek munkájukat társadalmi alapon végzik, hacsak a Konferencia másképpen nem dönt.

A Szövetség hivatalos személyei: a Szövetség elnöke, a Szövetség alelnöke(i), a regionális szervezetek elnökei, a módszertani központ vezetője, az elnökség tagjai, az alapszervezeti elnökök. Meghatalmazásuk 4 évre szól, de csak az adott választási időszakra érvényes.

Amennyiben a hivatalos személy meghatalmazása idő előtt megszűnik, feladatait az új hivatalos személy beiktatásáig köteles határozati jog nélkül végezni. A hivatali szerepkör átadása nem haladhatja meg a 10 napot.

A tisztségviselő tagsági viszonyának megszűnése, tisztségéből történő leköszönése vagy halála esetén tisztsége a soron következő választó gyűlésig betöltetlen marad.

A szövetség státusbeli dolgozókat alkalmazhat. Ezek tevékenységi körét a munkaszerződésük és munkaköri leírásuk szabályozza.

A Szövetség tisztségviselői megfelelő anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak tevékenységükért, meghatalmazásuk egész ideje alatt.

Az elnök meghatalmazásának idő előtti megszűnése esetén vagy hosszantartó hiánya esetén jogait a megfelelő elnökségi határozat értelmében az alelnök(ök) gyakorolják.

 

h/ Általános gyűlésrend

A gyűlésrend a Szövetség bármely szervének munkájára vonatkozik.

A gyűlés szervezését, helyének és időpontjának megállapítását a napirendi javaslat előterjesztését az összehívó szerv, illetve az elnök végzi, és arról a tagokat nem később, mint egy héttel a gyűlés előtt értesíti.

A gyűlést összehívó szerv vagy az érintett tagok 1/3-ának indítványára rendkívüli gyűlést hívhatnak össze. Indokolt esetben a küldöttek 2/3-ának szavazata alapján zártkörű gyűlés tarható.

A gyűlést az elnök vagy az általa megbízott személy vezeti.

A napirendet és az időrendet, valamint a szavazás rendjét a gyűlés határozza meg.

A gyűlés akkor határozatképes, ha jelen van a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmad része. Ellenkező esetben a tagokkal egyeztetett időpontban ismét összehívják a gyűlést, és akkor a tagok legalább felének jelenléte esetén határozatképes.

A gyűlés határozatait az alapszabályban foglalt kivételektől eltekintve egyszerű többséggel fogadja el, azonban egyes esetekben a gyűlés résztvevőinek javaslata alapján kétharmados szavazás tartható.

A gyűlés résztvevője javaslatot nyújthat be a Szövetség tevékenységével kapcsolatban. A tisztségviselők iránti bizalmatlansági szavazás a résztvevők egyharmadának kívánságára rendelhető el.

Minden gyűlésről jegyzőkönyvet készítenek, amelynek kötelezően tartalmaznia kell a határozatképesség megállapítását, a napirendet, a határozatok tartalmát, hatályba lépésük időpontját és a szavazati arányt.

A gyűlés résztvevője akadályoztatása esetén mandátumát írásos meghatalmazás formájában ideiglenesen átadhatja a Szövetség más tagjának.

A gyűlés egyes kérdések megvitatását elnapolhatja, illetve az adott kérdésben átruházhatja jogkörét a neki alárendelt szerv gyűlésének.

 

i/ Tagozatok, szakcsoportok, módszertani központ, sajtóorgánumok

A Szövetség tagságát képező pedagógusok képesítésük szerint tagozatokat alkotnak. A tagozat akkor tekinthető megalakultnak, ha abban az adott képesítéssel rendelkező tagok többsége részt vesz, amit az erre irányuló indítványon aláírásukkal hitelesítenek. A tagozat alakuló gyűlését az elnökség hívja össze. A jelenlévő pedagógusok egyszerű többséggel megválasztják vezetőjüket, meghatározzák azon szakmai kérdések körét, amelyekkel foglalkozni kívánnak. A tagozat szükség szerint ülésezik, annak gyűléseit a vezető hívja össze önállóan vagy indítvány alapján.

A Szövetség szakcsoportjait és annak vezetőit a konferencia jelöli ki. A Szövetség szakcsoportjai: A Tankönyv- és Taneszköztanács, Módszertani Szakcsoport, Óvodai Szakcsoport, Szórványoktatási Szakcsoport, Könyvtárosok Információs Egyesülete. A Módszertani Szakcsoport a tagozatok vezetőiből áll. Annak vezetője a Szövetség módszertani központjának vezetője.

A módszertani központ vezetője és annak munkatársai társadalmi vagy szerződéses alapon végzik tevékenységüket.

A módszertani központ biztosítja a Szövetség működésének irodai hátterét, szervezi rendezvényeit, biztosítja a szervezeti egységek és tisztségviselők közötti kommunikációt, koordinálja a szakcsoportok munkáját, kezeli a szervezet adatbázisát, elősegíti az alapszabályban vállalt feladatok megoldását.

A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében sajtóorgánumokat hoz létre. Azok főszerkesztőjét a konferencia hagyja jóvá az elnökség javaslatára.

 

V. A Szövetség pénzeszközei és költségvetése

1. A Szövetség anyagi hátterének biztosítása érdekében Ukrajna hatályos törvényeinek értelmében alapítványt hozhat létre.

2. A Szövetség egyéb pénzforrásai:

- a tagsági díjak; a tagsági díjakat az év folyamán kell befizetni

- más szervezetek, vállalatok anyagi támogatása

- a Szövetség által alapított vállalatok jövedelme

- a Szövetség által szervezett rendezvények pénzbevételei

- adományok

3. Anyagi bázisának megszilárdítása céljából a Szövetség vállalatokat alapíthat, közös vállalatok létrehozásában vehet részt.

4. A Szövetség, a törvényeknek megfelelően, ingó és ingatlan vagyonával önállóan rendelkezik.

5. A Szövetség a törvényeknek megfelelően folyószámlákkal és valutaszámlával rendelkezhet a banki intézményekben.

6. A Szövetség pénzeszközeit banki számlán őrzi, azokról nyilvántartást vezet, pénzügyi tevékenységét a törvényeknek megfelelően dokumentálja.

7. A Szövetség pénzeszközeinek és vagyonának megőrzéséért az elnökség és a hivatalban lévő tisztségviselők felelősséget viselnek. A Szövetség tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

8. A Szövetség gazdasági és pénzügyi tevékenységének ellenőrzését az Ellenőrző Bizottság végzi.

 

VI. Záró rendelkezések

1. A Szövetség csak a bíróság döntése vagy a Konferencia határozata alapján szüntethető meg. Az ezzel kapcsolatos vagyoni és jogi kérdések megoldása a konferencia hatáskörébe tartozik. A Szövetség vagyona és pénzösszegei nem oszthatók szét tagjai között, és a pénzbeli kötelezettségek rendezése után az alapszabályi feladatok teljesítésére vagy jótékonysági célra használhatók fel a konferencia határozata alapján.

2. Az Alapszabály bejegyzésének pillanatától lép hatályba.

Like ItGoogle ItTweet It