facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Pályázati felhívás, EMMI-ELTE alap-, osztatlan és mester képzés,ösztöndíj lehetőség

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma

az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű

 

 • alap- és osztatlan képzésére, vagy
 • mesterképzésére

felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • Az EMMI és az ELTE közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.

§ A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kedvezménytörvény) hatálya alatt álló határon túli magyar nemzetiségű személyek a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdése alapján a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint vehetnek részt a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzéseiben – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás jogával.

§   A pályázat továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

§   A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A §-a alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű képzésben a 2017/2018-as tanévben résztvevő, a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az emberi erőforrások minisztere által tíz hónapra – a 2017/2018-as tanév időtartamára – adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat.

§   A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben a nappali munkarendű, államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2017/2018-as tanévben miniszteri ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.

 • A Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyek, amennyiben
 • nem nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
 • nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre is jelentkeztek, de a felvételi eljárás során csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra,

a 2017/2018-as tanév során nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.

 • A miniszteri ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő és az Értékelő Bizottság által is javasolt intézményben, szakon és a 2017/2018-as tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át más felsőoktatási intézményben, más munkarendben vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A felsőoktatási képzések esetében a miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.
 • A támogatás forrása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, Főiskolák cím, 1. előir. csoportszám, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat.
 • Az ELTE az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a miniszteri ösztöndíjasokkal (ld. „a pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket” c. fejezetben), s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
 • Jelen pályázat 1., 2. és 4. kategóriája (a 4. kategória csak az alap- és osztatlan képzési szakok tekintetében) egyidejűleg megpályázható a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban:KKM) magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésének pályázatával. Mindkét pályázat beadása esetén jelen pályázat beadásakor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mindkét pályázat elnyerése esetén melyik ösztöndíjat részesíti előnyben, mivel egy személy egyidejűleg csak egy ösztöndíjat vehet igénybe a nevezett két ösztöndíj közül.
 • Azok a személyek, akik ösztöndíjasként a 2016/2017. tanévben a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzését sikeresen végezték el és megfelelnek a jelen pályázati kiírás további feltételeinek, jelen pályázaton való részvételükkel nyerhetik el a miniszteri ösztöndíjat magyarországi felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzési szakjukra a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázó számára az ELTE Márton Áron Kollégiumai szakmai programokat hirdetnek. A MÁSZ kollégiumok Budapesten ún. szakestek formájában szakmai előadásokat, Debrecenben, Szegeden és Pécsett pedig választható egyetemi kurzusokat és alkalmi előadásokat kínálnak. Az ezeken való részvétel előnyt jelenthet a következő tanévre szóló miniszteri ösztöndíj pályázat valamint a kollégiumi felvétel során.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázó pályázata benyújtásával felhatalmazza az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét továbbítsa a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE illetékes munkatársaihoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az adminisztráció megkönnyítése végett felvételi adatai kikéréséhez az Eötvös Loránd Tudományegyetem az Oktatási Hivataltól kapott regisztrációs számát felhasználhassa.
 • A pályázatok kiértékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Beregszászi Agora Információs Központ végzi. A pályázatok előértékelését a kiértékelés alapján az Előértékelő Bizottság (melynek elnökét és tagjait a szaktárca kérte fel, elnöke: Dr. Orosz Ildikó) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
 • Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Beregszászi Agora Információs Központ a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a Beregszászi Agora Információs Központnál lehet érdeklődni.  Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a tudomásszerzést követő 7 napon belül.
 • A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Jakabné dr. Szalai Krisztina, az EMMI Felsőoktatási Képzési Főosztályának főosztályvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst Erzsébet (Ausztriából); dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója; Gaál Nóra, az ELTE Nemzetközi Irodájának irodavezetője és Benked László, az Emberi EMMI Felsőoktatási Képzési Főosztályának ösztöndíj referense.
 • A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével Magyarország emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Beregszászi Agora Információs Központ részéről elektronikus postai (e-mail) feladásra kerül a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.
 • A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az EMMI oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) az EMMI szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjat adományozó felé teljesítendő tanulmányi, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:

-a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél - száma);

-tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);

-elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Beregszászi Agora Információs Központ, az EMMI, az ELTE, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig,­ de legfeljebb 2017. augusztus 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az EMMI és az ELTE általi kezeléséhez a miniszteri ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114.D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (Az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege a 2016. évben 119.000,- forint, ennek alapján az alap-, osztatlan és mesterképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 15 %-a, azaz a 2016. évben 17.850,- Ft/hó). A miniszteri ösztöndíj a nyertes pályázót a 2017/2018-as tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.
 • A miniszteri ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2017/2018-as tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában vesz részt, a miniszteri ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban) is.
 • A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj – vagy annak egy részének – visszafizetésére kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a https://martonaron.elte.hu honlapon.

 

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanévre nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formában, a jelen pályázatban meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyert valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaik utolsó két tanévét részben vagy egészében Magyarországon végző személyek. E kitétel azonban nem vonatkozik azon nappali tagozatos mesterképzésre (3. pályázati kategória) valamint a mesterképzésre jelentkező művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra (4. pályázati kategória, mesterképzés) pályázókra, akik alapképzésüket szülőföldjükön szerezték meg. A pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.

 • Felsőfokú szakképzésre, illetve nem nappali munkarendű felsőoktatási képzésekre jelentkezők nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
 • Nem pályázhatnak nappali munkarendű alap-, osztatlan képzésen és nappali tagozatos mesterképzésen miniszteri ösztöndíjra azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre kerülnek besorolásra.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali munkarendű alap-, osztatlan képzés, nappali munkarendű mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a www.felvi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem pályázhatnak az Ukrajnában állandó lakcímmel nem rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2017/2018-as tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átvétellel bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

 1. Nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés – 50 fő

A pályázónak a 2017. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a www.felvi.hu honlap felsőoktatási felvételi eljárásról szóló része) nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alapképzésre vagy osztatlan képzésre kell felvételt nyernie, az önköltséges képzésre felvettek, valamint a pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.

Ebben a pályázati kategóriában pályázhatnak azok is, akik ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személyként a 2016/2017-os tanévben a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében vettek részt és megfelelnek jelen pályázat minden további feltételének!

Kiemelt előnyben kell részesíteni azon pályázókat, akik a felvételi eljárásban az adott szakhoz szükségesként meghatározott két felvételi/érettségi tárgyukból eredményes (azaz legalább elégséges vagy annak megfeleltethető eredményű)

 • magyarországi közép szintű, és/vagy
 • magyarországi emelt szintű, és/vagy
 • ukrajnai független vizsgaközpontban (tesztközpontban) letehető

érettségi vizsgákat tettek le. Ez alapján azon pályázók, akik nem rendelkeznek mindkét szükséges felvételi/érettségi tárgyukból a fent felsorolt, eredményes érettségi vizsgák valamelyikével, csak abban az esetben kaphatnak ösztöndíjat, ha a meghatározott 50 fős keretszámot nem lehet feltölteni olyan pályázókkal, akik mindkét szükséges felvételi/érettségi tárgyukból rendelkeznek a fent felsorolt, eredményes érettségi vizsgák valamelyikével (azaz nincs 50 ilyen érvényes pályázat).

Pályázni minden a www.felvi.hu honlapon szereplő, 2017. szeptemberben induló, nappali munkarendű magyarországi felsőoktatási alap- illetve osztatlan képzési szakkal lehet, amelyet tartalmaz jelen pályázat 1. számú melléklete.

Nem lehet pályázni a természettudomány képzési terület szakjaival! Nem lehet pályázni a jogi képzési területhez tartozó szakokkal, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területhez tartozó szakokkal valamint a művészet képzési területhez tartozó szakokkal sem (ld. a www.felvi.hu honlap szakkeresőjének képzési terület szerinti funkciója). (A művészet képzési területhez tartozó alap és osztatlan szakokkal a 4. pályázati kategóriában lehet pályázni!) Nem pályázhatnak továbbá azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

Nem lehet pályázni továbbá a nem magyar nyelven oktatott szakokkal, kivéve az idegen nyelvi szakok esetében (pl. germanisztika szak; azonban nem lehet pályázni az idegen nyelvi szakokkal sem, ha azt nem magyar nyelvű képzésként hirdették meg [pl. germanisztika /német nyelven/]).

A pályázható bachelor (BA, BsC) alapszakok és osztatlan szakok megtekinthetőek a pályázat 1. sz. mellékletében.

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (ld. jelen pályázat 1. sz. melléklete) keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében az Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja (pl. a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi ösztöndíjat javasol pl. a germanisztika szakkal pályázók részére).

Az Értékelő Bizottság a képzési területek keretszámának meghatározásakor – amennyiben az 1. pályázati kategóriára javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát –

az egyházi keret (2. pályázati kategória), és/vagy

a nappali tagozatos mesterképzés (3. pályázati kategória) kerete, és/vagy

a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (4. pályázati kategória) kerete

javára is  javasolhatja az  ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

 1. Egyházi nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés – 5 fő

E pályázati kategória teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó alap- és osztatlan képzés (kántor, teológia, teológia-lelkész, teológia- lelkipásztor, alapképzős szakokkal valamint az osztatlan képzős hitéleti képzési területen meghirdetett összes szakkal) ösztöndíjazására vonatkozik.

A megpályázható szakokat a www.felvi.hu honlap szakkeresőjének képzési terület szerinti funkciója tartalmazza (hitéleti képzési terület szakjai). A fentieken túl pályázni lehet még a szociális munka (BA) alapképzési szakra, amennyiben a pályázat beadásakor a pályázó rendelkezik valamely kárpátaljai magyar egyház püspöki (vagy azzal egyenértékű) ajánlásával. Nem lehet pályázni azonban a református felekezeti katekéta-lelkipásztori munkatárs szakokra, tekintettel arra, hogy 2012/2013-as tanévtől a Sárospataki református Teológiai Akadémia e képzést Kárpátalján kihelyezett (székhelyen kívüli) képzésként hirdeti meg. Nem lehet pályázni továbbá a görög katolikus katekéta-lelkipásztor munkatárs szakra tekintettel arra, hogy 2016/2017-es tanévtől a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola e képzést Kárpátalján kihelyezett (székhelyen kívüli) képzésként is meghirdeti.

Nem pályázhatnak azok a szociális munka szakra felvételt nyert személyek, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek (e kitétel nem vonatkozik a teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó, a www.felvi.hu honlapon a hitéleti képzési terület szakjaira). A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés) ismertetett egyéb feltételeknek.

A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak az Előértékelő Bizottságba delegált képviselői tesznek előzetes javaslatot.

A meghirdetett keretszámtól a beérkezett pályázatok függvényében az Értékelő Bizottság – a kárpátaljai magyar egyházaknak az Előértékelő Bizottságba delegált képviselőinek egyetértése mellett – az 1. és/vagy 3. és/vagy 4. pályázati kategóriák kerete javára eltérhet.

 1. Nappali tagozatos mesterképzés – 25 fő

Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai vagy bachelor fokozatot nyújtó diplomával rendelkező személyek jelentkezhetnek, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben nappali munkarendű mesterképzésben mester szintű diplomát kívánnak szerezni.

A pályázónak

 • a 2017. februárban induló (ún. keresztféléves) felsőoktatási felvételi eljárásban, vagy
 • a 2017. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a www.felvi.hu honlap 2017. szeptemberében induló mesterképzések tájékoztató felülete, felsőoktatási felvételi eljárásról szóló rész)

nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésre kellett felvételt nyernie. A magyar állami részösztöndíjjal támogatott, az önköltséges képzésre felvettek, vagy a 2017. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.

Pályázni az alábbi mesterképzéses szakokkal lehet (a lentebb feltűntetett szakok kivételével):

▪a 2017. februárban induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzéses szakkal (elérhető a www.felvi.hu honlap korábbi felvételi eljárásokban meghirdetett képzések felületén), illetve

▪a 2017. szeptemberében induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzési szakkal (elérhető a www.felvi.hu honlap 2017. szeptemberében induló mesterképzések felületén).

Nem lehet pályázni azonban a következő szakokkal:

altajisztika; arabisztika; asszíriológia; Balkán-tanulmányok; bolgár nyel és irodalom; cseh nyelv és irodalom; emberi erőforrás tanácsadó; hebraisztika; horvát nyelv és irodalom; indológia; iranisztika; iszlám tanulmányok; klasszika filológia; kóreanisztika; lengyel nyelv és irodalom; magyar nyelv és irodalom; mongolisztika; német nemzetiségi nyelv és irodalom; olasz nyelv, irodalom és kultúra; orosz nyelv és irodalom; portugál nyelv irodalom és kultúra; román nyelv,irodalom és kultúra; ruszisztika; sinológia; spanyol nyelv,irodalom és kultúra; szerb nyelv és irodalom; szlavisztika; szlovák nyelv és irodalom; szlovén nyelv és irodalom; történelem; ukrán nyelv és irodalom;

számvitel

budhista tanító; keresztény egyház- és művelődéstörténet; vaisnava teológia;

tanári [2 félév [biológiatanár (egészségtan)]];tanári [2 félév bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára]]; tanári [2 félév egészségügyi tanár]]); tanári [2 félév [finn nyelv és kultúra tanár]]; tanári[2félév[fizikatanár(természettudományi gyakorlatok)]]; tanári [2 félév[ holland nyelv és kultúra ; horvát- és nemzetiségihorvát-tanár; horváttanár; kínai nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár;közgazdász tanár; latintanár; lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár; lengyeltanár; magyartanár; matematikatanár; portugál nyelv és kultúra tanára; román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra -tanár; spanyol nyelv és kultúra tanára; szerb- és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra -tanára; szlovák- és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra -tanára; szlovén- és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára; ukrán- és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára; zeneművész-tanárminden szakpárral

tanári [ 4 félév [agrármérnöktanár [mezőgazdaság;mezőgazdasági gépész; bolgár és nemzetiségi nyelv és kultúra tanára; egészségügyi tanár; etikatanár (Szeged); horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár; közgazdásztanár[ vállalkozási ismeretek]; lengyel és nemzetiségi lenyel nyelv és kultúra tanára; mérnöktanár [elektrotechnikai- elektronika]; mérnöktanár[ gépészet-mechatronika]; könnyűipar; műszaki-gazdasági; mérnöktanár [ polgári és biztonságvédelem]; olasz nyelv és kultúra; portugál nyelv és kultúra; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]];

tanár [5 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára; lengyel és nemzetiségi lenyel nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv és kultúra; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]];

biológus; biotechnológia; fizikus; környezettudomány; matematikus; molekuláris biológia.

Nem lehet pályázni a jogi képzési területhez valamint az államtudományi képzési terület, képzési területhez tartozó szakokkal.

Nem lehet pályázni továbbá a nem magyar nyelven oktatott szakokkal, kivéve az idegen nyelvi szakok esetében (pl. anglisztika szak; azonban nem lehet pályázni az idegen nyelvi szakokkal sem, ha azt nem magyar nyelvű képzésként hirdették meg [pl. anglisztika /angol nyelven/]).

Nem lehet pályázni továbbá a művészet képzési területekhez tartozó szakokkal sem. (A művészet képzési területhez tartozó mester szakokkal a 4. pályázati kategóriában lehet pályázni!)

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (ld. a honlap 2017 szeptemberében induló mesterképzések felületén, valamint 2017. februárban indult mesterképzések felülete) keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében az Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja.

Az Értékelő Bizottság a képzési területek keretszámának meghatározásakor – amennyiben a 3. pályázati kategóriára javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát –

a nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés (1. pályázati kategória) kerete, és/vagy

az egyházi keret (2. pályázati kategória), és/vagy

a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (4. pályázati kategória) kerete

javára is  javasolhatja az  ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

 1. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alap-, osztatlan és mesterképzés - az ukrán, szerb, horvát és szlovén állampolgárságú jelentkezők együttes kerete) – 17 fő.

Az EMMI az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakra (ld. a www.felvi .hu honlap művészeti képzési területhez tartozó 2017. szeptemberében induló alap-, osztatlan szakok és mester szakok) nyertek felvételt, továbbá megfelelnek

 • alap- és osztatlan képzés esetében az 1. pályázati kategóriánál,
 • mesterképzés esetében a 3. pályázati kategóriánál

ismertetett egyéb feltételeknek.

E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokkal!

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait az Értékelő Bizottság külön eljárás keretében, együttesen bírálja el az EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztálya által felkért szakértők bevonásával.

Amennyiben az elbírálás során az 1-4. pályázati kategóriákban megadott miniszteri ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó miniszteri ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható az EMMI és ELTE által közösen a 2017/2018-as tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, első vagy felsőbb éves alap-, vagy osztatlan vagy mesterképzésben részt vevő határon túli magyar nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

 1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;
 2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
 3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 

- 2017. augusztus 21., 8.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

- 2017. augusztus 22., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, és
 • a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi határozatáról (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a www.felvi.hu honlapon (magyarországi felvételi eljárás hivatalos oldala) a pályázó személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor. Továbbá a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

Figyelem! Amennyiben a pályázó a pályázati határidőig nem tudja (nem tudja biztosan), hogy mely szakra/képzésre nyert felvételt, ez esetben kérjük, hogy az elektronikus pályázati adatlap megjegyzés rovatában jelezze a felvételi eljárásban szereplő államilag támogatott szakjainak összességét - azok sorrendjét is megjelölve -, valamint az esetleges jogorvoslati kérelem – melyet a felvételi döntése tárgyában írt ­ – pontos tartalmát a pályázatát e megjegyzésekkel együtt a fenti beérkezési határidőig adja/küldje be! Ennek segítségével a pályázatot lebonyolító Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE a megadott adatok alapján lekéri az Oktatási Hivataltól a pályázó felvételi eredményét, és a pályázatban automatikusan az adott pályázati kategórián belül a felvételt nyert szakot szerepelteti. Amennyiben a pályázat a beérkezési határidőig nem érkezik be, azt az Értékelő Bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázatokat az elektronikus beadás után papíron egy példányban személyesen vagy ­ ajánlott küldeményként ­ postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni:

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

 

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, valamint a szerződésről:

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-429-68/ 149 mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

 

Az Értékelő Bizottság a Beregszászi Agora Információs Központhoz határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.

Szükséges benyújtandók, dokumentumok, igazolások

Nappali tagozatos alap- és osztatlan képzésre pályázók esetében (1., 2. és 4. * pályázati kategóriák):

* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó alap-,  osztatlan képzésre nyert felvételt.

 

Kötelezően csatolandó:

 • középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Információs Központ munkatársának bemutatja).
 • az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) illetve – amennyiben ilyennel rendelkezik – az ukrajnai független vizsgaközpontban (tesztközpontban) letett vizsgák hitelesített, vagy egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Információs Központ munkatársának bemutatja)
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról

-a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

-az ukrajnai állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata

 • a felvételről szóló igazolás másolata (erre a célra megfelel a személyes e-felvi felületről kinyomtatott besorolási döntés is)
 • művészetközvetítési képzési területhez tartozó szak esetén a gyakorlati vizsga vizsgalapjának vagy a vizsga eredményét igazoló igazolás másolata.

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Információs Központ munkatársának bemutatja)
 • művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell).

Nappali tagozatos mesterképzésre pályázók esetében (3. és 4. *  pályázati kategóriák):

* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó mesterképzésre nyert felvételt.

Kötelezően csatolandó:

–géppel írt szakmai önéletrajz

2017. július 20. csütörtök 13:58
Like ItGoogle ItTweet It