facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

„Kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozók támogatása”

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint: 

 1. A pályázat célja

A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása.

A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Bethlen Gábor Alap Bizottsága pályázatot hirdet.

 1. A pályázók köre

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:

Ukrajnában szórványvidéken[1] működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozó, aki rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal, továbbá a 2017/2018-as tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt az állandó lakóhelyétől legalább 50 km-es távolságra.

 1. Igényelhető támogatás
 1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 19.800.000 Ft.
 2. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
 3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 4. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén szakmai beszámolót és az utalás feltételeként havi intézményi értékelést küld a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel a magyar tanítási nyelvű közoktatásban végzett tevékenységéről.
 5. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

– összesen 900. 000 Ft (hónapokra lebontva 100.000 Ft-nak megfelelő UAH).

 1. Pályázatok benyújtásának módja

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2017. szeptember 15. – 2017. október 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani.

Pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

90200 Beregszász O. Kobiljanszka u. 17.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
 1. 1 Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról tölthető le. (www.kmpsz.uz.ua; www.bgazrt.hu;)

 1. 2. A pályázat mellékletei
 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata és annak magyar nyelvű fordítása;
 • A pályázó munkáltatói igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról)
 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • A pályázó motivációs levele, amelynek főbb tartalmi elemei:-Hogyan tervezi a pályázati cél megvalósítását? Hogyan tud hozzájárulni a magyar nyelvű közoktatás fenntartásához, esetleg fejlesztéséhez?
 1. Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 1. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség központi irodája közreműködik a pályázatok megfelelőségének vizsgálatában. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt a támogatások odaítéléséről. A támogatást a pénzügyi közreműködő szervezet (Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány) folyósítja.

 1. A pályázat utánkövetése
  1. A BGA Bizottsága a pályázattal kapcsolatos döntését külön nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
  2. A sikeres pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő közoktatási intézményben folytatott munkaviszony időtartama alatt illeti meg a támogatás, nem vihető át más közoktatási intézményben folytatott munkaviszony időtartamára.
  3. A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetékességű adóalanynak minősül, és vállalja, hogy a támogatás összegét a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint- bejelenti, s az azt terhelő adót befizeti.
 2. Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (a továbbiakban: Közreműködő) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt.

 1. A szerződés tartalma

A támogatási szerződés a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján a következőket tartalmazza:

 1. 1. támogatás célját,
 2. 2. a támogatás összegét,
 3. 3. a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
 4. 4. a kedvezményezett pénzügyi számlaszámát és a hozzá tartozó SWIFT kódot,
 5. 5. a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, határidejét,
 6. 6. jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetés rendjét, a szerződésszegés eseteit, szankcióit,
 7. 7. a szerződés felmondásának, szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseket;
 8. 8. a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget ,
 9. 9. a kedvezményezett tudomásulvételét a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről,
 10. 10. a nyújtott támogatás támogatástartalmát, a támogatás intenzitását és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát,
 11. 11. a nyilvános közzétételhez való hozzájárulást,
 12. 12. támogatással kapcsolatos iratok megőrzésének határidejét,
 13. 13. az adatok és az azokban bekövetkező változások Közreműködő és a Támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit.
 1. A támogatás utalása

A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány, mint pénzügyi közreműködő szervezet közreműködésével történik, amely  a támogatási összeget havi részletekben átutalással teljesíti a Támogatott által megjelölt bankszámlára.

 1. Szerződésszegés következményei

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan arról értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette a kiírót, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Közreműködő jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Közreműködő rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

 1. Szakmai beszámoló és intézményi értékelés

A beszámoló elvárási szempontjai:

 1. 1. A beszámoló a támogatás céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának ismertetését kell, hogy tartalmazza.
 2. 2. A szakmai beszámolóban a Támogatott számot ad a cél megvalósításáról. Az ebben felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pályázati felhívásban megfogalmazottakhoz.
 3. 3. A szakmai beszámoló főbb elemei:

- Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések

- Milyen tárgyakat, hány tanuló részére oktatott

- Milyen nehézségek merültek fel

- Mire fordította a támogatást (röviden összefoglalva)

- A támogatással kapcsolatos tapasztalatok, javaslatok

Intézményi értékelés: havonta minimum 1 oldalas szakmai beszámoló – , mely az adott oktatási intézmény vezetője és az adott intézményben dolgozó KMPSZ alapszervezeti elnök aláírásával van ellátva. .

 1. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárulását adja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BGA Zrt. és a közreműködők a pályázat céljából kezeljék, valamint, hogy az alábbi adatokat a BGA Zrt. internetes honlapján közzétegyék:

 • a pályázó neve,
 • oktatási intézmény neve magyarul,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 1. A pályázati csomag elemei
 1. pályázati felhívás (letöltés)
 2. pályázati adatlap (letöltés
   

Kitöltési útmutató: (letöltés)

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Email: pedagogusszovetseg@gmail.com

Telefon: (+380) 314143259

Honlap: www.kmpsz.uz.uawww.bgazrt.hu

[1] Szórvány: A magyar közösség létszámaránya a település népességének 20 %-át nem éri el.

2017. szeptember 18. hétfő 09:30
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It