facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2008

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség hetedik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posz...
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség hetedik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása.

Egyhetes tanfolyamainknak egyrészt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, melynek előadótermeiben folytak az előadások, másrészt a Kölcsey Ferenc Szakkollégium, ahol lehetőség nyílt a résztvevők elszállásolására, valamint az esti programok megszervezésére. Az előadók és a hallgatók étkeztetése a Namény étteremben történt. A tanfolyamok megnyitóján minden jelentkezőnek átadtuk a Kölcsey Pedagógusakadémia aktuális heti programfüzetét, az Irka és a Közoktatás legfrissebb számait, jegyzetlapokat, tollat, valamint a Kölcsey Akadémia kitűzőjét. Napi 6-8 órában kárpátaljai és anyaországi egyetemi, főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat. Mind a kárpátaljai, mind a külföldről érkezett résztvevőknek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására, valamint gyakorlati technikákkal is gyarapíthatták pedagógiai ötlettárukat

Az ukrajnai oktatási reform jegyében az idei Kölcsey Akadémia vezérfonala a hazai és a magyarországi kétszintű érettségi témaköre volt, amelyet ungvári, beregszászi és Magyarországról érkezett szakemberek jóvoltából sikerült sokoldalúan megvilágítani. Emellett természetesen – a nyári akadémia hagyományainak szellemében – nagy hangsúlyt fektettünk az interdiszciplináris kapcsolatokra is.

A szakmai programok minden nap plenáris jellegű előadással kezdődtek, amelyek idén neves magyarországi kutatók és előadók jóvoltából a pedagógia, az általános pszichológia, a nemzetépítés minden szaktanár számára tanulságos kérdéseit világosították meg. A résztvevők meghallgathatták többek között Orosz Ildikó, helyi előadó A Kárpátaljai magyar oktatás helyzete, Csernicskó István, helyi előadó Nyelv, oktatás és identitás Ukrajnában, Jendrék Miklós, váci előadó Jogok az iskolában, Jendrék Gabriella, váci előadó Személyiségtípusok. Adottságaink, és amit velük kezdhetünk címekkel megtartott előadásaikat.

A Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia keretein belül az idén három turnusban 13 továbbképzést szerveztünk, melyen közel 300 pedagógus és közel 50 külföldi és helyi előadó vett részt. A legnépszerűbb képzésnek idén a matematikai, a, magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-, zene, néptánc- és kézműves továbbképzés bizonyult. A hallgatók minden tanfolyam végén ünnepélyes keretek között vehették át azt a kétnyelvű oklevelet, amely ukrán és magyar nyelven igazolta a tanfolyam sikeres elvégzését. 

ÉNEK-, ZENE-, NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉS

Idén nyáron több mint hetven ének-zene tanár, néptáncpedagógus, óvodapedagógus részvételével zajlott a továbbképzés.

A résztvevők Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek. A szállást és étkezést a Péterfalvi Református Parókia illetve a Református Líceum biztosította. Az előadások helyszínei Péterfalvi Művészeti Iskola, Péterfalvi Művelődési Ház, Református Líceum.

A résztvevők hangképzéssel kezdték a napot, melyet Pál Eszter vezetett. Ezt népdaltanítás, népdalcsokrok összeállítása követte(vezetők: Vakler Anna, a Népművészet Ifjú Mestere, Német István, a MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa). A résztvevők, a továbbképzés végén 3 CD-ből álló hangzó anyagot vihettek haza abból a népdalanyagból, melyet a hét folyamán tanultak. A délelőtti foglalkozások harmadik része néprajzi előadás volt, melyet helyi és magyarországi előadók tartottak: Halmos Béla, Gerzanics Magdolna, Lator Ilona, Pál Lajos.

A délutáni foglalkozásokat szintén három részre osztottuk. A kézműves foglalkozásokon kosárfonást, szövést, fafaragást, fazekasságot, gyöngyfűzést tanultak helyi kézművesektől.(Engi Ilona, Bocskor Judit, Homoki Gábor, Balázs István).

Játék és tánc az iskolában, valamint gyermekjátékfűzésekről tartottak elméleti és gyakorlati előadásokat Juhász Attila és Sutyinszki Ildikó(Szarvas).

A délutáni előadásokat kórusénekléssel zártuk. A tanult kórusműveket egy templomi hangverseny keretében elő is adtuk. A karvezetést, kóruséneklést Király Zsolt Levente karnagy (Debreceni Kossuth Gimnázium), Pál Katalin szolfézstanár (Aszódi Művészeti Iskola) vezették.

Az esti programok táncházzal, közös énekléssel értek véget. Néptáncot tanítottak: Tóth Judit, Széphalmi Zoltán, Busai Zsuzsanna, Busai Norbert. A zenét a Galga zenekar biztosította.

A szakmai előadásokon túl kulturális programokat is szerveztünk. Ebben az évben a továbbképzéssel egyidőben zajlott a Vas Lajos Népzenei Verseny Kárpátaljai Elődöntője valamint a Kárpátaljai Népzene - Néptánc Találkozó is. Az egyhetes program záróműsorral, kézműves kiállítással és oklevelek átadásával zárult.

Számítástechnika kezdőknek és haladóknak

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július elején került sor az Informatika tanfolyamra, mely kezdő és haladó szinten lett meghirdetve a pedagógusok számára. A kurzus témája: Windows XP alapok, szövegszerkesztési ismeretek, a táblázatkezelés alapjai az elektronikus levelezés és Internet használata. A foglalkozások a II. Rákóczi Ferenc KMF Puskás Tivadar Informatikai Központ Karcag termében folytak. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozott. Tanárok voltak: Kudlotyák Csaba és Pallay Dezső matematika-informatika szakos tanárok.

A tanfolyamot előkészítve 10 feledatlapot készítettünk. Ezek oktatási segédanyagok, illetve szövegszerkesztési reprodukciós feladatok voltak. A tanfolyam minden résztvevője megkapta ezt a feladatlap-csomagot. A tanfolyam első két napján előadások voltak számítástechnikai alapismeretek témakörben (hardwer, softwar alapismeretek) és gyakorlati foglalkozások az operációs rendszer alapvető használatáról és kellékeiről (Windows Intéző, Jegyzettömb, Paint, WordPad), ezek felhasználásáról. Feladatlapok megoldásával a résztvevők begyakorolhatták az elsajátított ismereteket.

A tanfolyam fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg, a következő témakörökben: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat kinyomtatták a telepített nyomtatón. A feladatlapokat megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy áttekinthetőek és könnyen megismételhetőek legyenek.

Egyszerű táblázatok és számítási feladatok segítségével a résztvevők megismerkedtek a táblázatkezelés alapjaival. A tanfolyam utolsó napján a pedagógusok megismerkedhettek az Internet és az elektronikus levelezés alapjaival. Az Outlook Express program segítségével leveleket, küldtek és fogadtak a létrehozott postafiókokra. Megismerkedtek az Internet alapvető szolgáltatásaival.

Biológia és kémia szakos tanárok továbbképzése

Az idén harmadszor került sor a biológia-kémia szakos tanárok továbbképzésére. A program összeállításánál arra törekedtünk, hogy mind az általános-, mind a középiskolák, a líceumok és a gimnáziumban tanító tanárok hasznos információkkal, mindennap alkalmazható új ismertetekkel gazdagodjanak az előadások során.

Ez évben elsősorban a központi emelt szintű érettségi tapasztalataira összpontosítva állítottuk össze a programot. Emellett hangsúlyt kapott a környezeti nevelés is. Úgy véljük, ezen a területen van még tennivaló bőven, hiszen sokéves hátrányt kell behoznunk. Ennek megfelelően nagy sikerrel zajlottak a Budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Iskola tanárainak Schróth Ágnesnek és Heszlényi Juditnak elméleti és gyakorlati foglalkozásai, amelyeken a magyarországi biológia és kémia emeltszintű érettségi vizsga követelményrendszerét és tapasztalatait mutatták be. Gyakorlati foglalkozásokon a szóbeli vizsga objektív értékelését gyakorolták a résztvevők. Olyan új ötletekkel, módszerekkel, segédanyagokkal ismerkedhettek meg, amelyeket sikerrel alkalmazhatnak a diákok érettségire történő felkészítése során.

Az Ungvári Továbbképző Intézet kémia szakos módszerésze, az Ukrajnában első ízben lebonyolított emelt szintű érettségi tapasztalatait osztotta meg velünk. Számos új módszerrel, elsősorban az informatikának a kémia és biológia órákon való alkalmazásának új módszereivel ismertetett meg bennünket.

Nagyon érdekes és hasznos volt Jarosenkó O, Korosevnyuk SZ az 5. 6. Természetismeret tankönyv szerzőpárosnak a tankönyv kiadásáról, tankönyvírásáról szóló előadása, mely során sok hasznos, a mindennapi oktatásban felhasználható információval lettek gazdagabbak a hallgatók.

Csoma Zoltán, A Baktai Mezőgazdasági Kutatóállomás munkatársa, a vízszennyezés és talajszennyezés problémájára hívta fel a figyelmet. A gyakorlati foglalkozásokon a résztvevők magukkal hozott vízmintáit vizsgálták, mely vizsgálatok meglepő eredményeket hoztak.

A környezeti neveléshez szervesen kapcsolódtak Kohut Erzsébet a II. Rákóczi Ferenc KMF tanára és Punykó Mária a KMPSZ munkatársának előadásai.

Kohut Erzsébet a természetvédelemhez, környezetvédelemhez kapcsolódó fogalmak helyes használatára biztatta a kollégákat, felhívta figyelmüket a pontatlan, igénytelen fordításból fakadó téves fogalomhasználatra. A gyakorlati foglalkozásokon az ökológiai lábnyom fogalmával, kiszámításának néhány módszerével ismertette meg a hallgatókat.

Punykó Mária a környezeti neveléshez kapcsolódva, olyan Kárpátalja nevezetességeit bemutató útvonalakat ajánlott a résztvevők figyelmébe, melyek segíthetik iskolásaink önismeretének, önazonosságának és természetvédelmi szemléletének kialakítását, megerősítését.

Gogola István pszichológus, a nehezen kezelhető gyerekek neveléséhez nyújtott segítséget. Gyakorlati foglalkozásokon a pedagógusok rekreációját elősegítő gyakorlatokat mutatott be.

Bak Éva, a Nagydobronyi Református Líceum kémia szakos tanára, olyan kísérleteket mutatott be, melyek nem eszközigényesek, könnyen elvégezhetőek bármely iskolatípusban.

Nagyon hasznosnak bizonyult a kerekasztal-beszélgetés, mert lehetőséget adott a kollégáknak tapasztalataik megosztására. A jövőben ezt a programot mindenképp be kívánjuk iktatni továbbképzésünk programjába.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre az Óvodapedagógusok továbbképzésére, melyre Kárpátalja valamennyi járásából érkeztek hallgatók. Az idén is hasznos és színes előadásokra került sor.

Az óvodai közegbe való beilleszkedés nehézségeiről, megoldási stratégiákról tartott előadást Gogola István pszichológus, A manuális készségek fejlesztésének lehetőségeiről tartott bemutatót Gabóda Éva, a II. Rákóczi Ferenc KMF tanára. Az anyanyelvi nevelés szerepéről kisgyermekkorban tartott tartalmas előadást Punykó Mária, az Irka szerkesztője. Prófusz Marianna népművész a kézműves technikák és népi díszítőművészeti elemek alkalmazásáról az óvodai gyakorlatban tartott gyakorlati foglalkozást, ahol az óvodapedagógusok az elméleti ismeretek melett a gyakorlatban is elsajátíthatták a különböző technikákat, módszereket.

ISKLAI KÖNYVTÁROSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

Ebben az évben a továbbképzés programját a reneszánsz köré építettettük. A témánk: „Nemzet, kultúra, örökség – a könyvtárak örök reneszánsza” címet kapta, mivel a 2008-as év a magyar kultúrában a Reneszánsz jegyében telik. Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából megtartott kulturális, tudományos témákat felölelő rendezvénysorozat 2008. január 22-én, a kultúra napján vette kezdetét. A reneszánsz a művészeti, kulturális, társadalmi, gazdasági megújulás időszaka volt.

Az egy hét alatt kárpátaljai szakemberek valamint Magyarországról meghívott szakelőadók tartottak előadásokat a résztvevőknek. A helyi előadók közül osztatlan sikert aratott Gönczi Andrea előadása, amely a „Mediciek fénykora, 15-16. századbeli virágzó firenzei kultúra és művészet. A reneszánsz szépségeszmény Itáliában” címen próbálta visszaadni az akkori kultúrát.

Budapestről Puky Miklós – az MTA tudományos munkatársa, a „Kiemelkedő természeti értékek és épített emlékek a Kárpát-medencében” címen tartott remek előadást, felvetve azt a kérdést, hogy van-e esély kárpátaljai világörökség helyszínre?

Maradandó emlékek maradnak meg bennünk a „Legyen a zene mindenkié… Reneszánsz daloskönyv” előadás kapcsán, amit a Beregszászi Művészeti Iskola tanárnője, Lőrincz Katalin szervezett számunkra, a növendékei közreműködésével. Csodaszép koncertet adva elő a hallgatóságnak.

A tartalmas, színvonalas foglalkozások után mindennap kellemes kulturális programokkal leptük meg a jelenlévőket.

Minden résztvevőnek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására és reménykedve abban, hogy ugyanilyen kitartással és érdeklődéssel jelentkeznek majd a könyvtárosok a jövőbeni továbbképzésekre is, mert „Mindennek, ami remek volt, emléke nyoma fennmarad…”

Földrajz szakos tanárok továbbképzése

Az egyhetes képzés elsősorban a résztvevők Kárpátaljával, Magyarországgal és Európával kapcsolatos ismereteinek bővítését, elmélyítését, illetve frissítését célozta. Az akadémiát hazai és magyarországi előadók sora tette tartalmassá és színessé. Hajdú Zoltán külföldi előadó a Debreceni Egyetemről érkezett, és a Magyarország szomszédságpolitikájától és annak változásairól az EU csatlakozást követően tartott színes és tartalmas előadássorozatot.

A kárpátaljai előadók többsége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai közül kerültek ki. Közülük Molnár József a csillagászat legújabb eredményeiről, Izsák Tibor pedig a Kárpátalja energetikájáról, ásványi kincseiről és védett növényei és állatairól tartott tartalmas előadásokat. Ugyancsak hasznosnak bizonyult Hludzik Ljudmilla, a Megyei továébbképző Intézet földrajz szakos tanárok módszerészének előadássorozata, aki a földrajz tanításának ukrajnai követelményeiről, az első ízben lezajlott emelt színtű érettségi eredményeiről beszélt.

TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

2008. július 14-19. között, Beregszászon ötödik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretén belül szervezett történelem szakos tanárok továbbképzése.

A képzés, mint ahogy a programja is mutatja, a résztvevők egyetemes, magyar és ukrán történelmi ismeretének bővítését, frissítését célozta meg. Nagy hangsúly került idén a honismereti kutatások legújabb eredményeinek bemutatására, így az előadók egy része saját, a régió múltjának különböző korszakaira vonatkozó kutatásairól számolt be.

Az akadémiát hazai és a határon túlról érkező előadók tették tartalmassá, színessé. A kárpátaljai előadók jelentős részét a KMF tanárai illetve volt végzősei képezték és előadásukkal természetesen a hallgatók Kárpátaljáról szóló ismeretének bővítését célozták meg történelmi vonatkozásban. Egán Ede – egy férfi, aki a ruszin népért élt címmel tartott előadást Kész Barna, a II. Rákóczi Ferenc KMF történésze. Itt említhetjük meg például Csatáry György előadását, adalékokat közölt a Rákóczi szabadságharc vidékünkhöz kapcsolódó eseményeiről, Togyeriska Erika pedig a kárpátaljai zsidóság helyzetéről számolt be a zsidótörvények tükrében. A KMF idei végzősei közül Szennyes Andrea, a Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház történetéről, Sass Szilvia kárpátaljai temetőkultúráról, míg az egykori végzősök közül, akik jelenleg a Debreceni Egyetem doktori programjában vesznek részt - Ilnicki Beáta a Schönborn család helyi német telepesfalvairól és Pecsora Éva a szovjet rendszer kárpátaljai kiépítéséről tartott előadást

Az akadémiát határon túlról érkező előadók is megtisztelték, színesebbé téve azt tartalmas előadásaikkal. A Tordasi Sajnovics János Egyesített Általános és Művészeti Iskola képviseletében Kosaras Péter Ákos tartott érdekes előadást a Don-kanyar eseményeiről. A Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskoláról érkezett Egyed Alice, aki A német nő és a társadalom címmel tartott tartalmas előadást továbbképzésünkön.

Fizika szakos tanárok továbbképzése

A továbbképzésen a II. Rákóczi Ferenc KMF tanárai, és Megyei Továbbképző Intézet munkatársai tartottak előadásokat. Hajnalij Ljudmiila (Ungvár) a fizika oktatás megszervezéséről, illetve a megyei tanulmányi versenyek követelményrendszeréről tartott előadást, Barkáts Jenő az entrópia statisztikus bevezetéséről és követelményeiről, Győrffy István különböző témakörökből érdekes kísérleteket mutatott be a hallgatók számára.

Matematika szakos tanárok továbbképzése

A 2008-as tanévben új kihívás elé kerültek a tanárok: Ukrajna is csatlakozott a bolognai oktatási rendszerhez, ebben az évben bevezette a kétszintű érettségit. Épp ezért idén a tanártovábbképzés fő témája: a kétszintű érettségi vizsga lebonyolításának rendje, a tesztek elemzése, összehasonlítása a magyarországi rendszerrel. A tesztek összeállításán, a feladatok szövegezésén már érződik az a törekvés, hogy Ukrajna is preferálja a kompetencia alapú oktatást. Erről halhattunk Griscsenkó Gennagyij előadótól, aki a Dragomanov Kijevi Állami Pedagógia Egyetemről érkezett és részt vett a kompetencia alapú oktatás Ukrajnai kidolgozásában. A továbbképzés résztvevői megismerkedtek konkrét feladatsorral is, amely már nemcsak a számolási készséget mérte, hanem annak alkalmazását valós, életszerű problémák megoldásakor. A matematika szakos tanárok egybehangzóan üdvözölték, hogy a matematika újra kötelező érettségi vizsgatantárgy lett középszinten is. Viszont bekerült a kötelező témakörök közé a kombinatorika, a halmazelmélet és a statisztika. Ezért a tanárok kérésére feladatmegoldó szemináriumot tartottunk ezekből a témakörökből, melyet Pákh György, a Fővárosi II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanára tartott középiskolában használható matematikai játékokkal fűszerezve, mert nekünk, matematika tanároknak is új utakat kell keresnünk, hogy vonzóbbá és befogadhatóbbá tegyük a „legszárazabb” tantárgyat. Nem szabad beletörődni abba, hogy a fiatalság egyre érdektelenebb, egyre felszínesebb. Egyre inkább szembetűnő a matematika iránti ellenszenv, melynek következménye az érettségizők matematikai tudásának alacsony szintje. Az érdeklődés felkeltésének egyik lehetséges eszköze a számítógép. Minden gyerek szívesen ül le mellé. Új ötleteket kaptunk a számítógép alkalmazására a matematika oktatásában Nyakóné Juhász Katalintól, a Debreceni Egyetem doktorától. A szaktekintély a tanár felkészülését segítő és az órákon alkalmazható lehetőségeket mutatta meg a továbbképzés résztvevőinek. A továbbképzés egyik fő előadója Petecsuk Vaszil, a Területi Tanártovábbképző Intézet igazgatóhelyettese, módszerésze volt, aki a területi versenyek szervezésével, feladataival és megoldásának módszerével foglalkozott. Megismertette a kollégákat az emeltszintű érettségi eredményeivel, melyben Kárpátalja a Krím félszigettel megosztva a megyék közötti versenyben a legrosszabb, az utolsó lett. Elemeztük az érettségi feladatsorát, mely terjedelmében és mélységében is soknak tűnt a kötelező heti óraszámhoz viszonyítva. (Bár ez sem magyarázhatja a nagyon rossz teljesítményt.)

A tanártovábbképzés hasznosságáról a résztvevők egyre nagyobb létszáma és azok a tanárok tanúskodnak, akik vissza vissza jönnek, mert évről évre más és más hasznos ismerettel gazdagodhatnak. Külön öröm számomra, hogy a jelenlevő tanárok ajánlásokkal és ötletekkel is szolgáltak a következő tanártovábbképzésre, felhívták a figyelmünket, milyen témákra kérjünk fel előadókat, természetesen annak a reményében, hogy jövőre is lehetőségünk lesz megszervezni a továbbképzést.

Informatikatanárok és iskolai rendszergazdák továbbképzése

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében, július harmadik hetében másodszor került sor az informatikatanárok és iskolai rendszergazdák továbbképzésére. A délelőttök plenáris ülésekkel kezdődtek, amelyek jellemzően pedagógiai témájúak voltak.

A kurzus első napján iskolai informatikai rendszer kiépítéséről és működtetéséről voltak előadások és gyakorlati bemutatók.

A második napon előadást és gyakorlati foglalkozást tartott Nyakóné Juhász Katalin a Váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium tanára a számítógéppel támogatott oktatásról.

Orosz Viktor a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet munkatársa Az informatikaoktatás aktuális problémái címmel tartott előadást és gyakorlati foglalkozást a tanfolyam harmadik napján.

A hét második felében kárpátaljai gyakorló rendszergazdák és informatika-tanárok tartottak előadásokat: Pallay Dezső matematika-informatika szakos tanár, Beregszászi István informatika-matematika szakos tanár és Pallay Ferenc informatikatanár, rendszergazda.

A tanfolyam végén a résztvevők megkapták Pallay Ferenc Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren című könyvet is. A tanfolyamot a területi

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

2008. július 21-26. között a Nyári Kölcsey pedagógusakadémia keretében ötödször került sor a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzésére. A tanfolyamon 30 szaktanár vett részt, akik révén Kárpátalja minden magyarlakta járása képviseltetve volt. Nagyvárosi (pl. Ungvár), városi (pl. Beregszász), nagyközségi (pl. Mezőkaszony, Szlatina), falusi (pl. Kisgejőc, Barkaszó, Tiszakeresztúr stb.) iskolákban tanító magyar szakosok révén különböző nagyságrendű tanintézményekbe juthattak el az itt szerzett információk. Ugyancsak képviselték a résztvevők a Kárpátalján létező különböző iskolatípusokat (általános és középiskolák, líceumok, szakközépiskola, 8 osztályos gimnázium)

A magyartanítás eredményeit és változásait Kárpátalján az új oktatási reform fényében Braun Éva a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet módszerésze ismertette. A magyarországi kétszintű érettségi követelményeiről és kompetenciáiról Jendrék Gabriella, a Váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium tanára tartott széleskörű ismertetést. Előadásai és gyakorlati foglalkozásai anyagát CD-n és összefoglaló táblázatok formájában minden hallgató megkapta. A nyelv- és irodalom tanításról, a néprajzi értékek jelentőségéről a II. Rákóczi Ferenc KMF tanárai Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Karmacsi Zoltán és Kész Margit tartottak előadásokat. Látványos és maradandó élményben volt részük a Salánki Középiskolában Kész Barnabás és a Salánki Hagyományőrzők jóvoltából, akik maguk készítette, korhű öltözék és fegyverzet segítségével tartottak bemutatót Őseink életmódja a honfoglalástól Mátyás koráig címmel.

2009. július 17. péntek 10:13
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It