facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2007

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség hatodik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posz...
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség hatodik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása.

Egyhetes tanfolyamainknak egyrészt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, melynek előadótermeiben folytak az előadások, másrészt a Kölcsey Ferenc Szakkollégium, ahol lehetőség nyílt a résztvevők elszállásolására, valamint az esti programok megszervezésére. Az előadók és a hallgatók étkeztetése a Namény étteremben történt. A tanfolyamok megnyitóján minden jelentkezőnek átadtuk a Kölcsey Pedagógusakadémia aktuális heti programfüzetét, az Irka és a Közoktatás legfrissebb számait, jegyzetlapokat, tollat valamint a Kölcsey Akadémia kitűzőjét. Napi 6-8 órában kárpátaljai és anyaországi egyetemi, főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat.  Mind a kárpátaljai, mind a külföldről érkezett résztvevőknek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására, valamint gyakorlati technikákkal is gyarapíthatták pedagógiai ötlettárukat. A Kölcsey Akadémia hagyományaihoz híven a tanfolyam minden napját kulturális programok (táncház, honismereti kirándulás, az Illyés Gyula Nemzeti Színház Gyermekstúdiójának előadása) és filmvetítések (portréfilmek Fodó Sándorról, Vári Fábián Lászlóról, dokumentumfilmek 1956-ról, az ungvári magyar TV-stúdióról, Magyarországon dolgozó kárpátaljai asszonyokról) színesítették.

A szakmai programok minden nap plenáris jellegű előadással kezdődtek, ahol a résztvevők meghallgathatták többek között Poór Zotán Veszprémi előadó A pedagógusszerepek változása napjainkban, Vásárhelyi Tamás, budapesti előadó, Tanítás tárgyak segítségével, a Károlyi Gáspár Főiskoláról érkezett Török Iván A lelki egészségről. Lélekemelők, lélekmelegítők, illetve Mentálhigiénia – a lélek egészsége, Prof. Bagdy Emőke (Budapest) A segítő kapcsolat címekkel megtartott előadásaikat.

A Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia keretein belül az idén három turnusban 14 továbbképzést szerveztünk, melyen több mint 300 pedagógus és közel 60 külföldi és helyi előadó vett részt. A legnépszerűbb képzésnek idén a matematikai, a számítástechnika, magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-, zene, néptánc- és kézműves továbbképzés bizonyult. A hallgatók minden tanfolyam végén ünnepélyes keretek között vehették át azt a kétnyelvű oklevelet, amely ukrán és magyar nyelven igazolta a tanfolyam sikeres elvégzését.

ÉNEK-, ZENE-, NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉS

/2007. június 30. július 7. tanfolyamfelelős: Pál Katalin és Pál Lajos/

Idén nyáron több mint hatvan ének-zene tanár, néptáncpedagógus, óvodapedagógus részvételével zajlott a továbbképzés.

A résztvevők Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek. A szállást és étkezést a Péterfalvi Református Parókia illetve a Református Líceum biztosította. Az előadások helyszínei Péterfalvi Művészeti Iskola, Péterfalvi Művelődési Ház, Református Líceum.

A résztvevők hangképzéssel kezdték a napot, melyet Pál Eszter vezetett. Ezt népdaltanítás, népdalcsokrok összeállítása követte(vezetők: Vakler Anna, a Népművészet Ifjú Mestere, Német István, a MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa). A résztvevők, a továbbképzés végén 3 CD-ből álló hangzó anyagot vihettek haza abból a népdalanyagból, melyet a hét folyamán tanultak. A délelőtti foglalkozások harmadik része néprajzi előadás volt, melyet helyi és magyarországi előadók tartottak: Halmos Béla, Gerzanics Magdolna, Lator Ilona, Pál Lajos.

A délutáni foglalkozásokat szintén három részre osztottuk. A kézműves foglalkozásokon kosárfonást, szövést, fafaragást, fazekasságot, gyöngyfűzést tanultak helyi kézművesektől.(Engi Ilona, Bocskor Judit, Homoki Gábor, Balázs István).

Játék és tánc az iskolában, valamint gyermekjátékfűzésekről tartottak elméleti és gyakorlati előadásokat Juhász Attila és Sutyinszki Ildikó(Szarvas).

A délutáni előadásokat kórusénekléssel zártuk. A tanult kórusműveket egy templomi hangverseny keretében elő is adtuk. A karvezetést, kóruséneklést Király Zsolt Levente karnagy (Debreceni Kossuth Gimnázium), Pál Katalin szolfézstanár (Aszódi Művészeti Iskola) vezették.

Az esti programok táncházzal, közös énekléssel értek véget. Néptáncot tanítottak: Tóth Judit, Széphalmi Zoltán, Busai Zsuzsanna, Busai Norbert. A zenét a Galga zenekar biztosította.

A szakmai előadásokon túl kulturális programokat és kirándulást szerveztünk. Színházi előadást láthattunk a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháztól. Népzenei koncerten vettünk részt. A továbbképzés résztvevői számára kirándulást szerveztünk Ungvárra. Az egyhetes program záróműsorral, kézműves kiállítással és oklevelek átadásával zárult.

Számítástechnika kezdőknek

/2007. július 2–7. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július elején került sor az Informatika tanfolyamra, amely kezdők számára lett meghirdetve. A kurzus témája: Windows XP alapok, intenzív szövegszerkesztési ismeretek, az elektronikus levelezés és az Internet alapjai. A foglalkozások két csoportban – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kecskemét és Karcag termében folytak. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhatott. Tanárok voltak: Pallay Dezső matematika-informatika szakos tanár, Vass Ottó informatikus, rendszergazda; Beregszászi István matematika-informatika szakos tanár és Károlyi József informatika-matematika szakos tanár.

A tanfolyamot előkészítve 11 feladatlap lett készíteve. Ezek oktatatási segédanyagok, illtetve szövegszerkesztési reprodukciós feladatok voltak. A tanfolyam minden résztvevője megkapta ezt a feladatlap-csomagot. A tanfolyam első két napján előadások voltak számítástechnikai alapismertek témakörben (hardware, software alapismertetek) és gyakorlati foglalkozások az operációs rendszer alapvető használatáról és kellékeiről (Windows Intéző, Jegyzettömb, Paint, WordPad), ezek felhasználásáról. Feladatlapok megoldásával a részvevők begyakorolhatták az elsajátított ismereteket.

A tanfolyam fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg, a következő témakörökben: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat kinyomtatták a telepített nyomtatón. A tanfolyam utolsó napján a pedagógusok megismerkedtek az Internet és az elektronikus levelezés alapjaival. Az Outlook Express program segítségével leveleket küldtek és fogadtak a létrehozott postafiókokra. Megismerkedtek az Internet alapvető szolgáltatásaival.

Az esti órákban a KMTF filmklubjában filmvetítéseken vehettek részt a pedagógusok.

Idegennyelví  tanárok továbbképzése

/2007. július 2–7. Tanfolyamfelelős: Fábián Márta, Fodor Katalin/

Az idei évbe első ízben szerveztünk Idegen nyelvi továbbképzést a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban angol, franci, német és ukrán nyelvet tanító tanárok számára.

A képzés fő témái az együttműködő (kooperatív) tanulás, a feladatközpontúság, a projektorientált-tevékenység és az autentikus források alkalmazása voltak. A pedagógusok témafelvezető előadásokon és műhelyfoglalkozásokon vettek észt. A témavezető előadásokat dr. Poór Zoltán a Veszprémi Egyetem docense tartotta, majd a délutáni műhelyfoglalkozásokat az adott idegen nyelvtanítási területért felelős tréner  (Gorszkiné Siró Enikő, Dr. Szadlek Emese, Sárvári Tünde és Bárány Erzsébet) folytatták, ahol a pedagógusok együttműködő tanulást lehetővé tevő, feladatközpontúságot tükröző, projektjellegű, és autentikus forrásokat alkalmazó feladatokat tervezhettek, és alkalmazták azokat a gyakoralti folyamatban.

ISKOLAI KÖNYVTROSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2007. július 2-7. Tanfolyamfelelős: Répási Ildikó/

Ebben az évben „Az olvasott örökség – hagyomány és modernség” volt a továbbképzés témája, így ennek kapcsán lett a mottónk: „Könyvtárak nélkül mi maradna? Se múlt, se jövendő.”

A könyvtáros munkájának az ad értelmet, hogy a szellemi kincseinek közvetítésével másokat is gazdaggá tegyen. A könyvtárakban őrzött vagy ott elérhető információhordozók olyan értékeket rejtenek magukban, amelyek az átadás során gyarapodnak. Az információk hatalmas tárházában, sajátos helyet foglalnak el a helyi jellegű adatok, ismeretek, az ezeket tartalmazó dokumentumok pedig különleges törődést igényelnek. Mert jól tudjuk, hogy ma már egy könyvtár nem térhet ki az elől a tevékenység elől, hogy ne folytasson helyismereti gyűjtést, és ez által részt is vesz az információk közvetítésében. Ezáltal pedig a helyismereti szolgáltatások a lakosság minden rétegéhez eljuthatnak. Ezek a dokumentumok, információk pedig igen alkalmasak arra, hogy erősítsék a szülőföldhöz, lakóhelyhez való érzelmi kötődést. A helyi értékek, a hajdani szellemi örökség ismerete, megbecsülése, fontos a nemzeti múlttudathoz, továbbá más népek-nemzetek tiszteletéhez.

Az öt nap folyamán kárpátaljai szakemberek valamint Magyarországról meghívott szakelőadók tartottak előadásokat. A helyi előadók közül Punykó Marika előadásában „őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe” a népmesét próbálta visszahozni a mindennapok világába, hogy mi könyvtárosok ismertessük, szerettessük meg a felnövekvő nemzedékkel, hogy ők is tovább adják majdan. Mert a mesehallgató, olvasó gyerekekből lesznek, a szavak zenéjét élvező, a képes beszédet értő, sokat és jól olvasó fiatalok majd felnőttek.

Dr. Kész Margit tanárnőtől „A helyi szellemi értékek megőrzésének és közvetítésének jelentősége” címen hallhattuk, hogy énekeinkben, zenénkben, táncainkban, közmondásainkban, gondolkodási stílusunkban, keressük és közvetítsük a jellegzetesen magyarnak, Kárpát-medenceinek vallott elemeket!

Nagy érdeklődés kísérte Kiss Tamás és Bajnok Lászlóné előadását, kik Nyíregyházáról érkeztek hozzánk. Ők már a modernséget közvetítették számunkra „Az interkultúrális kommunikáció” és „A XXI. század a tudás és az információ százada” címmel a mondanivalójukat. De persze még számos más érdekes, tanulságos előadásokat hallhattunk az elmúlt napok folyamán.

Történelem szakos tanárok továbbképzése

/2007. július 9-14. Tanfolyamfelelős: Svetkó Erzsébet/

Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretén belül szervezett történelem szakos tanárok továbbképzése.

A képzés a résztvevők egyetemes, magyar és ukrán történelmi ismeretének bővítését, frissítését célozta meg. Nagy hangsúly került idén a honismereti kutatások legújabb eredményeinek bemutatására, így az előadók egy része saját, a régió múltjának különböző korszakaira vonatkozó kutatásairól számolt be. Továbbá olyan plenáris előadásokra került sor, amelyek a pedagógus-szakma legmodernebb elméleti és gyakorlati kérdésköreit érintették.

 A  résztvevők többségét elsősorban a régió általános és középiskoláinak gyakorló történelem szakos tanárai alkották.

A továbbképzést hazai és a határon túlról érkező előadók tették tartalmassá, színessé. A kárpátaljai előadók jelentős részét a KMF tanárai illetve volt végzősei képezték és előadásukkal természetesen a hallgatók Kárpátaljáról szóló ismeretének bővítését célozták meg történelmi vonatkozásban. A Szent Koronáról tartott nem szokványos előadást Soós Kálmán, a KMF rektora. Itt említhetjük meg például Csatáry György előadását, adalékokat közölt Beregszász kultúrtörténetéhez. Kimondottan hasznosnak bizonyult a történelemtanárok számára Braun László előadása, aki az ukrán történelem oktatásának problémáit ecsetelte. A terület legújabbkori történetét illetően további érdekes információkhoz juthattak a hallgatók Nagy Anitától a csehszlovák érában létrehozott telepesfalvak történetére vonatkozóan, Togyeriska Erika pedig a kárpátaljai zsidóság helyzetéről számolt be a zsidótörvények tükrében. Medvecz Andrea, a Lehoczky Tivadar Intézet munkatársa Az európai kultúra kialakulása és alappillérei címmel tartott előadást. A KMF idei végzősei közül Szennyes Andrea, a Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház történetéről, Sass Szilvia  kárpátaljai temetőkultúráról, míg az egykori végzősök közül, akik jelenleg a Debreceni Egyetem doktori programjában vesznek részt Ilnicki Beáta a Schönborn család helyi német telepesfalvairól és Pecsora Éva a szovjet rendszer kárpátaljai kiépítéséről tartott előadást

Az akadémiát határon túlról érkező előadók is megtisztelték, színesebbé téve azt tartalmas előadásaikkal. A Debreceni Egyetem képviseletében Dr. Szőke Domonkos tartott előadást, amelyen a Kádár-rendszer különböző vonatkozásait elemezte.  Szintén Debrecenből, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskoláról érkezett dr. Völgyesi Zoltán, aki szintén a Kádár-rendszer aspektusait mutatta be a „kolbász és a kerítés” megvilágításában. Ugyaninnen tisztelte meg akadémiánkat dr. Eged Alice, aki az első világháború utáni német helyzet tanulságait, annak fontosabb jellemzőit foglalta össze, valamint Kmeczkó Szilárd, Polányi Mihály filozófiai munkásságának szakértője.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2007. Július 9-14. Tanfolyafelelős: Hntaik-Riskó Márta/

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség keretében az idén negyedik ízben kerül sor a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzésére.

A szellemi előadásokat magyar nyelvből a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet és a Rákóczi főiskola tanárai tartották: Braun Éva, Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Penckófer János, Kész Rita, Karmacsi Zoltán, Punykó Mária. Az előadásoknak két alapvető koncepciója volt: a nyelvtan- és irodalomtanítás új módszereinek ismertetése, illetve a néprajzi ismeretek, a hagyományok integrálása a magyartanításában.

BIOLÓGIA  ÉS KÉMIA SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2007. július 9-14. Tanfolyamfelelős Kohut Erzsébet; Bak Éva/

A tanártovábbképzés céljául tűzte ki, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán biztosítson lehetőséget, magyarul tanító tanárok szakmai továbbképzésére. Az idén harmadszor került sor a biológia szakos tanárok továbbképzésére. A program összeállításánál arra törekedtünk, hogy mind az általános mind a középiskolák illetve a líceumok és a gimnáziumokban tanító tanárok hasznos információkkal, mindennap alkalmazható új ismeretekkel gazdagodjanak az előadások során.

Ez évben is hangsúlyt kapott a környezeti nevelés, úgy véljük ezen a területen van még tennivaló bőven, hiszen sokéves hátrányt kell behoznunk. Ennek megfelelően nagy sikerrel zajlott a Budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Iskola tanárainak Sróth Ágnesnek és Fodor Erikának gyakorlati foglalkozásai, amelyeken új ötleteket, módszereket, segédanyagokat kaptunk a környezeti nevelés tanórára való megvalósítására.

A környezeti neveléshez szervesen kapcsolódott a Victor Andrásnak a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tagjának előadása. Ugyancsak érdekes és népszerű volt a korszerű evolúciós elmélettel foglakozó előadása is, amely a múlt rendszer kommunista szemléletével, szakítani kívánó tanároknak nyújtott használható segítséget.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, Illár Lénárd, külföldön széleskörűen alkalmazott vízvizsgálati módszerrel ismertette meg a kollégákat. A vízvizsgálat könnyen elvégezhető, nem eszközigényes, így bármely iskolatípusban jól szolgálhatja a környezeti nevelést.

Vásárhelyi Tamás a Magyar Természettudományi Múzeum igazgató helyettese, egy hazánkban ismeretlen nevelési lehetőséggel, A Múzeumpedagógiával ismertetett meg. A budapesti Természettudományi Múzeum gyakorlata azt mutatja, hogy a jövőben az ismeretszerzésnek új színterévé válnak a múzeumok, de ehhez szakítani kell a hagyományos múzeumlátogatási gyakorlattal.

Szemrád Emil II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára a biológia tanítása során felmerülő szerves kémiához kapcsolódó alapvető problémára hívta fel a figyelmünket. Jól használható segédanyagokkal szolgálat, amelyeket az általános iskola 8. osztályában és líceumokban tanítók is sikerrel használhatnak. Feladat-megoldási módszereket mutatott be.

Hasonlóképpen az általános iskolai 9. osztályában a pszichológia oktatásában segít Gogola István pszichológus sok információt tartalmazó érdekes előadása. Kohut Erzsébet az élővilág korszerű rendszereivel ismertette meg a résztvevőket. Többek között a Cavalier-Smith nyolc országos rendszerével. Felvázolta a kladisztika alapelveit.

Glagola Andrij, az Ungvári Pedagógus Továbbképző Intézet ismertette meg a hallgatóságot.

Tanítók továbbképzése

/2007. július 23-28. Tanfolyamfelelős: Gergely Éva/

Idén hatodik alaklommal találkoztak az alsó tagozatos pedagógusok a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia továbbképzésén.

Az hallgatók Gabóda Éva és Prófusz Marianna segítségével a tulipánok, rózsák, krizantémok aplikálásához, majd pedig az origami világába kalauzoltak el bennünket.A mesék világába is betekintést nyertünk Punykó Mária segítségével. Lelki szemeink előtt megjelentek a mesebeli tárgyak, szereplők, aranyalma, varázsvessző, kacsalábon forgó palota, sárkány, ördög, boszorkány, stb. A tanító tudatos tervezőmunkája fontos szerepet kap. Meghatározni az irodalmi mű feldolgozásának azt a módját, ami a tanulót a mű befogadásához vezeti. Hutterer Éva a beszédtechnikáról, annak területeiről (légzés, hangerő, artikuláció, hangsúly és hanglejtés és a ritmus) tartott érdekes előadást.

A fogalmazás tanításáról, szövegbefogadásáról, irodalmi művek feldolgozásáról Szergejcsuk Júlia beszélt. Az egyik legfontosabb tudnivaló: a képi megnyilvánulás. Mindig tisztázni kell: kik a szereplők, mi történt, mi a lényeges és a lényegtelen.

A számok birodalmába Balázsi Borbála segítségével tettünk érdekes kirándulást.

Pákh György a tanítási óra módszereiről, típusairól, céljairól beszélt.

A hét elteltével világossá vált mindannyiunk számára, hogy a játék, a játékos tanulás a felnőttéválás folyamatában igen fontos tényező. Játék közben megtanulnak dolgozni, és közösségben élni. Ha nem teremtünk játéklehetőséget, akkor céltalan lődörgéssel, unalommal vesztegetik el idejüket. A jó közösség, a megfelelő társ biztosítása is igen fontos tényező. A magányosság később is kínzó emlék lehet.

A kisiskolásoknál a közös játék és a csapatjáték a legkedveltebb és a legfontosabb játékforma. A társadalmi beilleszkedés mellett elősegíti önmaguk megismerését is.

Matematika szakos tanárok továbbképzése

/2007. július 23-28. Tanfolyamfelelős: Kulin Judit/

A matematika továbbképzés egyik fő célja: felkészíteni a tanárokat az ukrán oktatási koncepcióban egyre nagyobb súlyt kapó tehetséggondozásra és megoldást keresni a matematika-tanítás gondjaira, különös tekintettel a vizsgaközpontok követelményeire. Az új koncepció értelmében a matematika iránti érdektelenség, melynek következménye az érettségiző diákok matematika tudásának alacsony szintje. A továbbképzés egyik fő előadója Petecsuk Vaszil a Területi Tanártovábbképző Intézet igazgatóhelyettese, módszerésze a területi versenyek szervezésével, feladataival és megoldásának módszerével foglalkozott. Újra napirendre került a vizsga központok kérdése. Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy ígéretet kaptunk, hogy a vizsgaközpontokban lesz magyar nyelvű feladatsor. Éppen ezért volt hasznos Pákh György szemináriumi foglalkozásai, mert ő megmutatta, hogyan működik a kétszintű érettségi Magyarországon, milyen új kihívások elé állítják a tanárokat. Pákh György, a Fővárosi II Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanára arra is rámutatott, hogy nekünk, matematikusoknak is új utakat kell keresnünk, hogy vonzóbbá és befogadhatóbbá tegyük a „legszárazabb” tantárgyat. Nem szabad beletörődni abba, hogy a fiatalság egyre érdektelenebb, egyre felszínesebb. A tanár saját gyakorlati tapasztalatai alapján elemezte a differenciált oktatás előnyeit, a csoport és páros foglalkozások hatékonyságát.

A tanártovábbképzés megpróbált abban is segíteni, hogyan lehet a számítógép alkalmazásával megkönnyíteni a felkészülést, esetleg érdekesebbé tenni egy-egy tanórát.

Különösen hasznosnak ítélték meg a résztvevők Gogola István előadását, aki a kamaszkor problémáiról beszélt. Sőt felmerült az igény, egy az osztályfőnökök számára szervezett továbbképzés iránt is.

A továbbképzés hasznosságáról a résztvevők egyre nagyobb létszáma (ebben az évben is túlléptük a keretlétszámot) és azok a tanárok tanúskodnak, akik vissza-visszajönnek, mert évről évre más és más hasznos ismerettel gazdagodhatnak.

Informatikatanárok és iskolai rendszergazdák továbbképzése

/2007. július 23-28. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében, július második hetében került sor az Informatika haladó tanfolyamra. A kurzus témája: a Microsoft Office programcsomag felhasználása az oktatásban, elektronikus levelezés és az Internet lehetőségei. A foglalkozások a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kecskemét termében folytak. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhatott. Tanárok voltak: Vass Ottó informatikus, rendszergazda; Károlyi József informatika-matematika szakos tanár és Pallay Ferenc informatika tanár, rendszergazda.

A tanfolyamot előkészítve több feladatlapot készítettünk. Ezek oktatatási segédanyagok, illtetve táblázatkezelési feladatok voltak. A tanfolyam minden résztvevője megkapta ezt a feladatlap-csomagot. A tanfolyam első három napján a táblázatkezelő (Microsoft Excel) programmal ismerkedtek meg a pedagógusok. Az alapok után feladatokat oldottak meg az Excel segítségével. A feladatok elsősorban a pedagógus munkáját megkönnyítő, az oktatásban is felhasználható típusfeladatok voltak.

A tanfolyam résztvevőinek tudásszintjét figyelembe véve, és a résztvevők kérésére a tervezett adatbázis-kezelés helyett a prezentációkészítés volt a második téma. A PowerPoint program megismerése után különböző nehézségű feladatokat oldottak meg. A prezentációk mind szöveges, mind képi animációkat tartalmaztak.

A kurzus utolsó napján a résztvevők előadást hallgattak a számítógép-hálózatokról és az elektronikus levelezés, az Internet alkalmazásáról majd a gyakorlatban kipróbálhatták a hallottakat. Bemutattuk a KMF-en működő szerverek által nyújtott szolgáltatásokat.

Azoknak a pedagógusoknak, akik rendszergazdai feladatokat is ellátnak munkahelyükön, ilyen irányú konzultációkat is adtunk.

FIZIKA SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2007. július 23-28. Tanfolyamfelelős: Stéfán Sándor/

A továbbképzésen a II. Rákóczi Ferenc KMF tanárai, és Megyei Továbbképző Intézet munkatársai tartottak előadásokat. Hajnalij Ljudmiila (Ungvár) a fizika oktatás megszervezéséről, illetve a megyei tanulmányi versenyek követelményrendszeréről tartott előadást, Barkáts Jenő az entrópia statisztikus bevezetéséről és követelményeiről, Gulácsy Géza a számítógépes programok alkalmazásáról, Keresztény Iván az innovációs technológiákról tartottak érdekes és tartalmas előadásokat. Győrffy István  különböző témakörökből érdekes kísérleteket mutatott be a hallgatók számára.

2009. augusztus 5. szerda 12:42
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It