facebook share google share twitter share youtube chanel
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Nyílt levél a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségtől

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség üdvözli Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának azon terveit és javaslatait, amelyeket államunkban az oktatás és az oktatási folyamat megújítására és megreformálására kíván foganatosítani, valamint azokat a törekvéseket, melyek az új ukrán iskola megteremtését hivatottak szolgálni. Azonban, mint felelős pedagógusok aggodalommal konstatáljuk azon iskolák negatív diszkriminációját (vagy hátrányos megkülönböztetését), amelyekben az oktatás a nemzeti kisebbségi közösségek és a tősgyökeres népek nyelvén történik. Kárpátalján évszázadokon át létezett iskolarendszer, és működtek magyar tannyelvű oktatási intézmények: gazdag történelmi múlttal, tradíciókkal rendelkezünk, iskoláink végzősei eredménnyel tanultak és tanulnak Ukrajna különböző felsőoktatási intézményeiben. Legnagyobb sajnálatunkra a külső független emeltszintű érettségi követelményeinek rendszere államnyelvből egyenlőtlen feltételeket szabott és szab meg a nemzetiségi és tősgyökeres népek nyelvein tanuló végzős diákok számára. Minden e kérdésben illetékes intézmény elismeri, hogy a független emeltszintű érettségi államnyelvből nem a felvételizők nyelvi kompetenciájának mérésére szolgálnak, ezzel egyúttal sérti a nemzetiségi kisebbségek és a tősgyökeres népek felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogait. A külső független vizsgatesztek követelményeiből csak azon tanulók tudásszintjét lehet felmérni, akiknek az államnyelv az anyanyelvük, nem pedig a második nyelvük. Közösségünk elköteleződött iskolarendszerünk és azon oktatási intézmények megőrzése mellett, melyekben a nemzetiségi kisebbségi közösséegek és a tősgyökeres népek nyelvein folyik az oktatás. Pedagógustársadalmunkat aggodalommal töltik el az általános és középfokú oktatási intézmények munkáját szabályozó rendelkezések és azok sorozatos dokumentumai, melyek az új tanévtől lépnek életbe.

Ezen kérdésekkel a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség számos alkalommal fordult az állami struktúrákhoz azzal a kéréssel és javaslattal, hogy vegyék figyelembe a szakmai és  közösségi szervezetek képviselőinek a javaslatait „ Ukrajna oktatási törvénye” nyelvi cikkelyének foganatosításakor.

- A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2017. október 7-i soron kívüli konferenciáján elfogadott javaslat, az 2017. szeptember 5-én elfogadott Ukrajna új oktatási  törvényének bevezetésével kapcsolatban.

- A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2017. december 16-ai, XXVI. Közgyűlésének javaslata.

- 2018.január 22: nyílt levél L. Hrinevicshez, Ukrajna oktatási miniszteréhez, az irodalom oktatásának megvalósításáról a nemzetiségi kisebbségek nyelvein tanuló oktatási intézményekben .

- 2018. február 12: Ukrajna magyar érdekvédelmi szervezeteinek javaslata P. Porosenko államelnökhöz., V. Hrojszman miniszterelnökéhez .A. Parubijhoz, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának elnökéhez.

- 2018. február 22: A magyar nyelven oktató tanintézmények pedagógusainak kérelme és javaslata Ukrajna oktatási törvényének bevezetésével és a nemzetiségi kisebbségek oktatási rendszerének  védelmével kapcsolatban.

Az utóbbi hónapokban a Kárpátajai Magyar Pedagógusszövetség számis nyílt levelet küldött  a következő kérdésekben:

- 2018.március 29: a KMPSZ javaslata,az állami szabvánnyal kapcsolatban ukrán nyelvből és irodalomból ,az „Új Ukrán Iskola” alsó tagozataiban a nemzetiségi kisebbségek nyelvein tanuló iskolák számára ,

- A KMPSZ javaslata az  „Új Ukrán Iskola” alsó tagozatainak új tantervével kapcsolatban, amely  a 2018-2019-es tanévben lépne életbe a nemzetiségi kisebbségek nyelvein tanuló iskolákban és osztályokban .

-a magyar nyelvű oktatási intézmények  rendszerének védelméről, s az oktatás egyenlő feltételeinek megadásáról , saját nyelvének és kultúrájának megőrzéséről .

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2018. május 2-án válaszlevelet kapott  P. Hobzej oktatásügyi miniszterhelyettes aláírásával. Kiemelendő, hogy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség az elmúlt  időszakokban is számos javaslatot és beadványt küldött az  államnyelv oktatásáról az őshonos népek és a nemzetiségi kisebbségi közösségek tanintézményeiben, illetve, kértük, hogy az állampolgárok ezen kategóriája számára biztosítsák az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogát. Meg kell jegyezni, hogy sok esetben nem kaptunk megfelelő szakmai választ, vagy csak a jelenlegi helyzetről esett szó a problémás kérdések konstruktív megbeszélésének szándéka nélkül. Ezt a tényt tükrözi Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának fent említett levele is.

Továbbra is nyitott kérdés marad az idegen nyelv tanulása a tősgyökeres népek és a nemzetiségi kisebbségi oktatási intézményekben.

Az általános középfokú végzettség  törvénytervezetére létezik egy megerősítés,amely részletesen bemutatja az állami és az anyanyelvi modell alkalmazását az oktatási folyamatban. Véleményünk szerint ez súlyosan sérti az állampolgárok egyenlő hozzáférését az oktatáshoz. Példának okáért a 4. és az 5. cikkely biztosítja az ukrajnai őshonos népekhez tartozó személyek számára az állami, közösségi vagy vállalati oktatási intézmény teljes általános középfokú oktatásának megszerzését az adott őslakosok nyelvén, a nemzetiségi kisebbséghez tartozó személyek azonban csak az elemi végzettséget szerezhetik meg az adott nemzetiségi kisebbség nyelvén.. Ezzel a lépéssel megszüntetik a tősgyökeres és a nemzetiségi kisebbségek nyelvein tanuló oktatási intézmények  létezését. A törvénytervezet 7. pontjának megfelelően, az olyan nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó személyek, akiknek nyelve az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik és az adott nemzetiségi kisebbség nyelvén tanulnak, kötelesek a kommunális és a korporatív oktatási intézményekben az állami szabványok követelményeinek megfelelően tanulni, Ennek értelmében 5. osztályban az éves tanórák száma nem lehet kevesebb 20 % -nál, melyet minden évben növelni kell ( a 9. osztályban nem lehet kevesebb 40 %-nál). Ebben az esetben a 9. osztályban ez kétszer több a jelenleginél,és a szakiskolák vonatkozásában az oktatási éves tanórák nem lehetnek kevesebbek 60 %-nál, amely szintén kétszerese a jelenleginek. Ez súlyosan sérti az állampolgároknak a minőségi oktatáshoz való egyenlő jogait ellentmond minden pedagógiai normának, és  a nemzetiségi kisebbségek és a tősgyökeres népek iskolahálózatának megszűnéséhez  vezet.

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának az államnyelv tanulmányozásának új megközelítésének bevezetéséről szóló 3. pontja szerint az oktatási minisztérium nem áll készen a konkrét lépések megvalósítására.. Ezen kívül azon tantárgyak óraszámaink a növelésére, amelyek tanítása nem anyanyelven történik (ez negatív hatással van a tanulás minden szakaszára, súlyosan megsérti az állampolgárok egyenlő jogon alapuló oktatását minden ukrán állampolgár számára, reális akadálya a megfelelő minőségi oktatási diszciplínák elsajátításának, ellentmond a tantárgyak kompetens alapú elsajátításának és csökkenti e tantárgyak tanításának effektivitását) nincs konkrét koncepciója. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium azon célja, mely biztosítja az államnyelv használatát a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek vonatkozásában, nem követhető nyomon az adott tervezetekben és rendelkezésekben, lényegében tekintélyelvű megoldása ennek a kérdésnek, és az említett oktatási intézmények bezárásához vezet.

Ukrajna  Oktatási és Tudományos Minisztériuma válaszlevelének 5. pontjában hivatkozás található „ A teljes középfokú végzettségről” törvénytervezet cikkelyére, mely elősegíti az adott nép önazonosításának megvalósítását, az oktatási intézmények jogainak kiszélesítését. Ellenben a jelenlegi gyakorlat szerint a tanulók maximális órakeretének száma ellehetetleníti a megfelelő oktatási programok végrehajtását. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma deklarálja a jogokat, de nem terjed ki a jogok alkalmazásának lehetőségére. Az adott iskolákban még az idegen nyelv oktatására nincsenek elkülönítve órák.

A KMPSZ felhívja a figyelmet az 1- 2 osztály oktatási programjainak negatív anomáliáira( Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 2018. március 21-i 268. számú rendelete) és az elemi oktatás állami szabványaira:

 1. O.Szavcsenko .vezetésével kidolgozott oktatási program, mely szerint, a nyelvi- irodalmi oktatási ágazathoz csak az ukrán nyelvet és olvasást sorolják.. Érthetetlen, hogy az anyanyelvet, azok számára, akiknek az ukrán nyelv második nyelv, más nyelvi kategóriához sorolják, vagyis ezen interpretációból adódóan megszűnik az anyanyelv? Ez messzemenően diszkriminatív és megalázó. Mindemellett nem ismeretes számunkra, hogy egyáltalán realizálható-e az anyanyelv és az idegen nyelv oktatása ezen tanulók számára az elemi iskolákban, mivel nincsenek előirányozva órák a két tárgy oktatására.
 2.  Siján R. B. vezetésével kidolgozott oktatási program, amely, a nyelvi- irodalmi oktatáshoz sorolja az anyanyelvi oktatást is ( ukrán nyelv és irodalom, tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek nyelve és irodalma), ellenben a megfogalmazott követelmények ellehetetlenítik a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek az iskoláinak létezését.. A programban a következők vannak megállapítva „ kommunikatív kompetencia közvetett vagy közvetlen kommunikáláskor jön létre, az ukrán nyelv teljes körű használatakor és anyanyelven történő kommunikáláskor ( ha az anyanyelv nem ukrán).” Vagyis a tanulóktól az ukrán nyelv teljes ismeretét követelik,, melyet minőségileg nem lehet megvalósítani.. Ebben a programban sincsenek biztosítva lehetőségek az anyanyelv és az idegen nyelv oktatására.
 3. Az elemi oktatás Állami Szabványa, amely megerősítést nyert Ukrajna Miniszteri Kabinetjének rendelkezése által,2018. február 21-én és a 87. szám alatt van bejegyezve, deklarálja, a kulcsfontosságú kompetenciákat:

1. az államnyelv teljes ismerete, mely magába foglalja a véleménynyilvánítás szóbeli és írásbeli kifejezését, pontosan és részletesen megmagyarázni a tényeket, az olvasás és szépkiejtés szeretetét, az elsajátított nyelv szerepét a beszédben és a kulturált önkifejezésben, az élet minden területén használni az ukrán nyelvet, mint anyanyelvet,

2. alkalmasság anyanyelven való beszélgetésre (ha eltér az államnyelvtől) és idegen nyelveken, mely az anyanyelv aktív használatát jelenti különböző kommunikatív szituációkban, a mindennapi életben, az oktatás folyamatában, a közösségek kulturális életében, ismerni az egyszerű kifejezéseket idegen nyelven, beszélni különböző életszituációkban, ismerni a nemzetközi társalgás alapjait (7.pont), emellett a 12.pont szerint a kultúrák közötti közvetlen és közvetített beszéd kialakítására a más nyelven tanulók  számára létre kell hozni más nyelvű kommunikatív kompetenciákat, melyek biztosítják a kulcsfontosságú kompetenciák fejlődését és az oktatásban részesülő személy életszükségleteinek kielégítését.

3. a 23. pont szerint, „a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményeiben önállóan döntenek arról, milyen arányban oszlik meg az adott népek nyelvére és az idegen nyelvre fordítható órakeret, mely tükröződik az oktatási tervben. A tanári értekezlet döntése alapján, ha az adott kisebbségi nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve, ez a nyelv idegen nyelvként is oktatható. Az ilyen oktatási intézményekben az ukrán nyelv oktatása mint államnyelv, olyan oktatási programok szerint történik, ahol figyelembe veszik  az oktatásban részesülő nyelvi felkészültségét , az anyanyelv és az államnyelv rokonítását.

4. a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményeinek pedagógusai és vezetői számára érthetetlen, hogy az elemi oktatás Alaptantervében a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményeiben (2. sz. melléklet) az anyanyelv és az idegen nyelv oktatására tanévenként 105 tanórával kevesebb óra van előirányozva, mint az ukrán tannyelvű iskolák tanulói számára,és tanévenként 70 tanórával kevesebb az államnyelv oktatására, minden oktatási szint végére azonos követelmények mellett. Ez megengedhetetlen megsértése az ukrán állampolgárok jogainak az oktatás terén.

 1. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ismételten határozottan kéri a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek iskoláiban tanulók jogainak biztosítását:
 1. az államnyelv ismeretének követelményeinél igazodni a nemzetközi normákhoz:
 1. A1 szint az elemi osztályok végzősei számára
 2. A2 szint az általános iskolák végzősei számára
 3. B1 szint a középfokú szakiskolák végzősei számára
 1.  biztosítani a jogot minden tanuló számára az államnyelv és az anyanyelv oktatása mellett, az idegen nyelv oktatására is:
 1. a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek tanulói számára továbbtanulás esetén az alapiskolákban kell biztosítani az idegen nyelv oktatásának kompetenciáit, mely nem anyanyelv, ennek a lehetőségnek a hiánya egyértelműen az adott tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményeinek bezárásához vezethet
 2. a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményeinek tanulói számára az anyanyelv nem idegen nyelv, ezért ezen nyelv oktatása nem kevesebb erőfeszítést és időt igényel, mint az ukrán anyanyelvű tanulók számára az ukrán nyelv oktatása. Más megközelítése az adott kérdésnek pedagógia-ellenes, diszkriminatív és lealacsonyító a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek számára,
 3. a tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményei tanulóinak számára az idegen nyelv oktatása, mely nem államnyelv és nem anyanyelv a számukra biztosítja azon célok elérését, melyeket az Állami Szabványban a más nyelvű oktatás számára deklarálnak. A 12.pont szerint a kultúrák közötti közvetlen és közvetített  beszéd kialakítására a más nyelven tanulók  számára létre kell hozni más nyelvű kommunikatív kompetenciákat, mely biztosítja a kulcsfontosságú kompetenciák fejlődését és az oktatásban részesülő személy életszükségleteinek kielégítését.A tősgyökeres népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményei tanulóinak vonatkozásában az idegen nyelv nem lehet azonos az államnyelvvel és  az anyanyelvvel-csak ebben az esetben realizálható az egyenlő jogi alapon megszerezhető oktatás biztosítása minden ukrán állampolgár számára.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség  kéri  az egyenlő jogi alapon nyugvó oktatás  feltételeinek áttekintését és biztosítását minden ukrán állampolgár számára.

Kérünk minden felelős személyt, elsősorban Miniszterelnök Urat, a konstruktív és reális párbeszéd elősegítésére az oktatási minisztérium és a pedagógusszövetség, társadalmi szervezetek képviselői között, az őshonos népek és nemzetiségi kisebbségek oktatási intézményeinek megőrzése, működése és minőségi fejlődése érdekében.

A magyar tannyelvű oktatási intézmények pedagógusai nevében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöksége

Beregszász,  2018. május 11.


Відкритий лист

від Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

Шановний Пане Прем’єр-міністре!

Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство вітає плани та пропозиції Міністерства освіти і науки України стосовно, реформування освіти, оновлення освітнього процесу нашої держави, становлення нової української школи. Проте як відповідальні педагоги ми із занепокоєнням констатуємо факти негативної дискримінації шкіл, де навчання проводиться мовами національних меншин та корінних народів. На Закарпатті століттями існувала та функціонувала система шкіл та інших навчальних закладів з угорською мовою навчання: маємо багату історію, традиції, випускники наших шкіл з успіхом навчалися та навчаються у ВНЗ України. На превеликий жаль, система вимог зовнішнього незалежного оцінювання знань з державної мови ставила та ставить у нерівні умови випускників шкіл з навчанням мовами національних меншин та корінних народів. Усі компетентні структури визнають, що ЗНО з державної мови не є засобом вимірювання комунікативних компетенцій абітурієнтів, а разом з тим таке оцінювання порушує права всіх національних меншин та корінних народів щодо рівного доступу до навчання у вищих навчальних закладах нашої країн, адже вимоги тестування можна якісно реалізувати тільки у випадку учнів, для яких державна мова є рідною, а не другою. Наша громада прагне зберегти систему шкіл, навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, корінних народів, тому ми висловлюємо глибоке занепокоєння стосовно певних положень ряду документів, які регламентуватимуть роботу закладів загальної середньої освіти з наступного навчального року.

З цих питань ЗУПТ неодноразово зверталося до владних структур з клопотаннями та пропозиціями врахувати побажання представників фахових та громадських організацій щодо імплементації мовної статті Закону України «Про освіту». Тільки за останні місяці з цього приводу було надіслано декілька відкритих листів:

 • відкритий лист міністру МОН України, пані Л. М. Гриневич, від 29 березня 2018 р., реєстр. № 114/2018;
 • відкритий лист міністру МОН України, пані Л. М. Гриневич, від 29 березня 2018 р., реєстр. № 112/2018;
 • Відкритий лист міністру МОН України, пані Л. М. Гриневич, від 29 березня 2018 р., реєстр. № 113/2018.

Від МОН України ЗУПТ отримало лист-відповідь  від 02.05.2018 № 1/11-4729 за підписом заступника міністра МОН України пана П. Хобзея. Важливо наголосити, що ЗУПТ і в попередній період надсилало ряд зауважень, конструктивних клопотань щодо потреби та необхідності врахувати специфіку вивчення державної мови у закладах освіти з навчанням мовою корінного народу або національної меншини, забезпечити право рівного доступу до освіти для громадян такої категорії. Слід відмітити, що у багатьох випадках ми не отримали фахової відповіді, або відбувалася тільки констатація наявної ситуації без наміру конструктивного обговорення проблемних питань. Це прослідковується і у випадку вищезгаданого  листа від МОН України.

Крім цього, залишається відкритим питання вивчення іноземної мови в закладах освіти з навчанням мовою корінного народу або національної меншини.

Є посилання на законопроект «Про загальну середню освіту» з деталізацією моделі застосування державної та рідної мов в освітньому процесі. Проте, на наш погляд, він є грубим порушення прав громадян на рівний доступ до освіти. Наприклад ст.4 та ст. 5 надає право для осіб, які належать до корінних народів України, здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідного корінного народу поряд із державною мовою, а для осіб, які належать до національних меншин України, здобувати початкову освіту в комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою. Тобто призупиняється існування закладів освіти з мовою навчання корінного народу чи національної меншини. Згідно з пунктом 7 законопроекту  особи, які належать до національних меншин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та реалізують право на навчання мовами відповідних національних меншин, мають здобувати освіту державною мовою в комунальних та корпоративних закладах освіти відповідно до вимог державних стандартів, а саме в обсязі не менше 20 відсотків річного обсягу навчального часу в 5-му класі з щорічним збільшенням такого обсягу (не менше 40 відсотків у 9-му класі). У випадку 9-го класу це становить майже вдвічі більше від наявної кількості навчального часу, а у випадку профільної школи передбачено не менше 60 відсотків річного обсягу навчального часу, що також вдвічі більше наявного обсягу. Це є грубе порушення рівних прав громадян на здобуття якісної освіти, суперечить усім педагогічним нормам, призводить до ліквідації системи закладів освіти з мовою навчання корінних народів та національних меншин.

У пункті 3. відповіді МОН України щодо запровадження нового підходу до вивчення державної мови зазначається, що для МОН це є передчасним, воно не готове наразі до запровадження конкретних кроків. Окрім збільшення годин на вивчення предметів не рідною мовою (а це є особливо негативним на всіх етапах навчання, грубо порушує право на рівний доступ до освіти всіх громадян України, є реальною перешкодою якісного оволодіння відповідними навчальними дисциплінами, суперечить компетентнісному підходу до вивчення низки предметів і понижує ефективність їх вивчення), не існує ніяких інших конкретних концепцій. Тобто задекларована мета МОН щодо забезпечення володіння державною мовою представниками корінних народів та національних меншин у запропонованих проектах та положеннях не прослідковується, по суті пропонується авторитарний метод вирішення цього питання, що призведе до закриття закладів освіти з навчанням мовами нацменшин.

У пункті 5. відповіді МОН України щодо підтримки самобутності власного народу є посилання на статті законопроекту «Про загальну середню освіту» стосовно широких прав закладів освіти з цього питання. Проте існуюча практика, кількість годин граничного навантаження учнів закладів загальної середньої освіти унеможливлюють реалізацію відповідних освітніх програм. Тобто МОН України декларує право, проте закриває можливості застосування такого права. Адже навіть для вивчення іноземної мови години в таких школах не відведені, зовсім відсутня можливість запровадження будь-якого варіативного компонента.

ЗУПТ звертає увагу на негативні аномалії  положень Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН України №268 від 21.03.2018) та державного стандарту початкової освіти:

 1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко, до мовно-літературної освітньої галузі відносить тільки українську мову і літературне читання. Незрозуміло, чи рідна мова для учнів, українська мова для яких є другою, належить до іншомовної галузі, тобто вона за цією інтерпретацією перестає бути рідною? Це є надзвичайно дискримінативним та принизливим. А поряд з цим невідомо, чи можливо буде реалізувати вивчення рідної мови та іноземної для таких учнів у початковій школі через відсутність годин для вивчення обох дисциплін.
 2. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна, відносить до мовно-літературної освітньої галузі і рідномовну освіту (українська мова і література, мови і літератури корінних народів та національних меншин), проте сформовані вимоги роблять неможливим існування шкіл та навіть класів із навчанням мовами національних меншин та корінних народів.  У цій програмі зазначено: «Комунікативна компетентність, зокрема вільне володіння українською мовою та спілкування рідною мовою (якщо вона не українська), виявляється в безпосередньому та опосередкованому спілкуванні». Тобто від учнів вимагається вільне володіння українською мовою вже в 1-2-х класах, що якісно реалізувати неможливо. Також не передбачена в навчальному плані цієї програми можливість вивчення поряд з рідною мовою й іноземної мови.
 3. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87, декларує, що до ключових компетентностей належать:
  1. вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
  2. здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування (пункт 7.);
  3. Поруч з цим у пункті 12-му зазначено, що метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти;
  4. У пункті 23. зазначається, що «заклади загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини самостійно здійснюють розподіл навчального навантаження між мовою відповідного корінного народу або національної меншини та іноземною мовою, відображаючи це в навчальному плані. За рішенням педагогічної ради, зокрема у разі, коли мова національної меншини є офіційною мовою ЄС, ця мова може вивчатися також як іноземна. Українська мова як державна в таких закладах загальної середньої освіти вивчається за освітніми програмами, які враховують мовну підготовку здобувачів освіти та спорідненість між рідною і державною мовами»;
  5. Для педагогів та керівників закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини не зрозуміло, чому в Базовому навчальному плані початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини (додаток 2) на  вивчення рідної мови та іноземної мови відводить щорічно на 105 годин менше, ніж для учнів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання, а також щорічно на 70 годин менше годин для вивчення державної мови, при наявності ідентичних вимог наприкінці кожного рівня освітнього процесу. Це є недопустимим порушенням права рівного доступу до освіти всіх громадян нашої держави.
 4. ЗУПТ в черговий раз наполегливо просить забезпечити рівні права для учнів, що належать до національних меншин та корінних народів:
  1. вимоги до володіння державною мовою забезпечити згідно з міжнародними стандартами:
   1. рівень А1 для випускників початкової школи;
   2. рівень А2 для випускників базової середньої школи;
   3. рівень В1 для випускників професійної середньої освіти;
  2. забезпечити право всіх учнів поруч із вивченням державної та рідної мови вивчати також іноземну мову:
   1. учні закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини при продовженні навчання у базовій школі мають набути компетенції з іноземної мови, яка не є рідною, при продовженні навчання у базовій школі; тому відсутність можливості вивчення даної дисципліни однозначно може привести до закриття закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу
   2. для учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини рідна мова не є іноземною, її вивчення вимагає не менших зусиль та часу, як і у випадку вивчення української мови учнями, для яких вона є рідною. Інше трактування цього питання є антипедагогічним, дискримінаційним та принизливим стосовно громадян відповідного корінного народу або національної меншини;
   3. вивчення іноземної мови, яка не є державною та рідною для учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини, забезпечує реалізацію тих цілей, які декларуються в державному стандарті стосовно іншомовної освіти. У 12-му пункті зазначено, що метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти. У випадку учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини іноземна мова не може бути ототожнена з державною та рідною мовою – тільки так реалізується рівний доступ до освіти всіх громадян України.

ЗУПТ просить розглянути та задовольнити базові потреби забезпечення рівного права здобуття середньої освіти для всіх громадян нашої держави.

Просимо всіх відповідальних осіб, насамперед пана Прем’єр-Міністра, сприяти у реалізації реального та конструктивного діалогу між фаховим міністерством та представниками педагогічного товариства, громадських організацій щодо питань збереження, функціонування та якісного розвитку закладів освіти з навчанням мовою корінного народу та національних меншин.

Від імені педагогів навчальних закладів з угорською мовою навчання

Президія ЗУПТ

11.05.2018, м. Берегове

 


 

Open letter

from the Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association

Dear Mr. Prime Minister!

The Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association (THPA) welcomes plans and proposals of the Ministry of Education and Science of Ukraine with regard to their attempts at renewal and reform of the education and educational process of our country, and the establishment of a new Ukrainian school. However, as responsible teachers, we voice our concern over the facts of discrimination of schools, where instruction is conducted in the language of national minorities and indigenous peoples. In Transcarpathia a system of schools and educational institutions with Hungarian as a medium of instruction has been in existance and functioned for centuries: we boast on a rich history and traditions, graduates of our schools have successfully attended and currently continue their studies at higher educational institutions of Ukraine. Unfortunately, the system of requirements for external independent evaluation (EIE) of the state language command has been placing graduates of schools with the language of instruction of national minorities and indigenous peoples in unequal conditions. All competent organs recognize that the EIE of the state language does not serve as a means of measuring communicative competences of university entrants, at the same time violating the right of all national minorities and indigenous peoples to equal access to education in higher educational institutions of our country, since the requirements of these tests serve as an effective measurement tool only in case the state language is native for learners, and not the second. Our communities wish to preserve the system of schools, educational institutions with the language of instruction of national minorities and indigenous peoples, and express our deep concern over certain provisions of a number of documents that will regulate institutions of general secondary education from the next academic year.

In relation to these issues,  THPA have repeatedly appealed to the authorities with requests and proposals to take into account recommendations of representatives of professional and non-governmental bodies regarding the implementation of the language article of the Law of Ukraine "On Education". In recent months, several open letters have been sent concerning these questions:

- Appeal of the extraordinary general conference of the Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association on the adoption on September 5, 2017 of the new Law of Ukraine "On Education" of October 7, 2017.

- Appeal of the XXVI General Meeting of the Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association dated December 16, 2017.

- Open Letter to the Minister of Education and Science of Ukraine L. Grinevich on the implementation of literature teaching in educational institutions with languages of national minorities as a medium of instruction of January 22, 2018.

- Appeal of Hungarian organizations of Ukraine to senior officials of Ukraine: President of Ukraine Poroshenko P.O., Prime Minister of Ukraine Groysman V.B., Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Parubiy A.V. dated February 12, 2018.

- Petitions and propositions of teachers of educational institutions with Hungarian as a language of instruction concerning the enactment of the Law of Ukraine "On Education" for the preservation and protection of the the national minorities’ education system of July 22, 2018.

In recent months, several open letters have been sent with regard to this question:

- Letter proposal of the Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association on the issue of Ukrainian language and literature state standards for primary education for schools with the language of instruction of national minorities of March 29, 2018.

- Letter proposal of the Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association concerning new curricula as outlined by the New Ukrainian School reform for primary educational level which will be introduced in 2018-2019 academic year for schools and classes with national minority languages of March 29, 2018.

- Letter proposal by the Transcarpathian Hungarian Pedagogical Association on the issue of protection of the Hungarian language educational system and provision of equal conditions for the acquisition and preservation of its language and culture of March 29, 2018.

THPA received a reply from the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.05.2018 No. 1 / 11-4729 signed by the Deputy Minister of the Ministry of Education and Science of Ukraine P. Hobsey. It is worth mentioning that THPA have also previously sent a number of appeals, constructive petitions concerning the necessity and need for taking into account the specifics of the official language teaching in educational institutions with the language of instruction of the indigenous people or national minorities, and ensuring equal access to education for the citizens of this category. It should be noted that in many cases we were not given any answers which received professional treatment, or there was only a mere account of the current situation devoid of any voiced intention of a constructive discussion of problematic issues. The same problem arouse in case of the aforementioned letter from the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The issue of foreign language teaching in educational institutions with the language of instruction of indigenous people or national minorities also remains open.
Reference has been made to the draft law "On general secondary education" detailing the model of the use of the state and native languages in the educational process.  However, in our opinion, it is a gross violation of the rights of citizens to equal access to education.

For example, Article 4 and Art. 5 grants the right to persons belonging to indigenous peoples of Ukraine to obtain a full general secondary education at the state, communal or corporate education institutions in the language of the respective indigenous people, in addition to the state language, and to representatives of Ukraine’s national minorities to acquire elementary education in communal or corporate education institutions in the language of the respective national minority in addition to the official language. In other words, the existence of educational institutions with the language of instruction of the indigenous people and of the national minority is suspended. According to paragraph 7 of the bill, persons belonging to national minorities whose languages ​​enjoy the status of official languages ​​of the European Union and who exercise the right to education in the languages ​​of the respective national minorities attending communal and corporate education institutions in accordance with the requirements of state standards: in particular at least 20 percent of the annual academic load should be conducted in the official language in grade 5, with an annual increase of such volume (not less than 40 percent in grade 9); in the case of the 9th grade, the time allotted for the teaching of school subjects in the official language is doubled, and in the case of a specialized school, not less than 60 percent of the annual amount of study time is required, which is twice as high.

In paragraph 3 of the response of the Ministry of Education and Science of Ukraine regarding the introduction of a new approach to the state language teaching, it has been emphasized that it is a premature change for the Ministry of Education and Science, and for the time being it is not ready to take any decisive steps. Except increasing the hours for studying subjects in non-native languages ​​(which is especially negative at all educational stages, grossly violating the right to equal access to education for all Ukrainian citizens, hampering acquisition of the relevant disciplines, contradicting the competent approach principles to teaching a number of subjects and reducing the effectiveness of their acquisition) no concepts have been specified. That is, the purpose of the Ministry of Education and Science to ensure state language acquisition by representatives of indigenous peoples and national minorities is not expressed explicitly in these projects and regulations; in essence, the authoritarian method of dealing with this issue leads to the termination of such educational institutions.

In paragraph 5 of the response of the Ministry of Education and Science of Ukraine in support of enshrining identity of their own people reference is made to the articles of the draft law "On General Secondary Education" regarding the broadening of rights of educational institutions on this issue. However, the current practice and the number of hours of marginal loading for students of institutions of general secondary education makes implemention of the relevant educational programmes impossible. In other words, the Ministry of Education and Science of Ukraine asserts the right, at the same time closing the possibility of exercising this right. Indeed, no instructional time is allocated even for the study of foreign languages in these schools, and there is absolutely no possibility of introducing any variant component.

THPA draws attention to the negative anomalies of the provisions of the Core Curriculum for Grades 1-2 of institutions of general secondary education (Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 268 dated March 21, 2018) and the State Standards for elementary education:

- The core curriculum, developed under the guidance of O.Ya. Savchenko, relates only the Ukrainian language and literary reading to the linguistic-literary educational branch. It is unclear whether the native language for the speakers for whom Ukrainian is the second language, belongs to a foreign-language educational branch, ie does it cease to be native according to this interpretation? This is extremely discriminatory and humiliating. Moreover, it is unclear whether it is possible to teach primary school learners native and foreign languages due to the lack of instructional time for both disciplines.

- The curriculum, developed under the guidance of R. B. Shiyan, relates native language instruction to the linguistic-literary branch (the Ukrainian language and literature, languages ​​and literature of indigenous people and national minorities), but the stipulated requirements make the very existence of such schools or even classes with the language of instruction of national minorities and indigenous peoples impossible. In the aforementioned curriculum the following is stated: "communicative competence, including fluency in the Ukrainian language and communication in the native language (if it is not Ukrainian), is manifested in direct and indirect communication." That is, students are required to have a fluent command of Ukrainian in grades 1-2, which is seen as an unrealistic goal. In addition, the curriculum does not provide any opportunity of teaching foreign languages alongside the native language.

 • The Primary Education State Standard approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 21, 2018, No. 87 declares that the key competencies include:
 • fluent command of the state language, including the skills of expressing thoughts or feelings orally and in writing, clearly and reasonably explaining facts, as well as love for reading, a sense of the word’s beauty, an awareness of the language’s role for effective communication and cultural expression, willingness to use Ukrainian as a native language in different life situations;
 • the ability to communicate in the native (in case it is not the state language) and foreign languages, which provides for the active use of the native language in various communication situations, in particular in everyday life, educational process, cultural life of the community, the ability to understand elementary expressions in a foreign language, use it as a communication tool in appropriate contexts, facility for intercultural communication (paragraph 7.).

- In addition, in paragraph 12 it is stated that the purpose of foreign language education is communicative competence development for direct and indirect intercultural communication, which ensures development of other key competencies and satisfaction of various life needs of the education participants.

- Paragraph 23 has it that "institutions of general secondary education with the language of instruction of the respective indigenous people or national minorities independently allocate the academic load between the relevant national minority language and foreign language, reflecting this in the curriculum. According to the decision of the Pedagogical Council, in particular, when the language of the national minority is simultaneously the official language of the EU, this language can also be taught as a foreign language. Ukrainian as a state language in such institutions of general secondary education is taught on the basis of the curriculum that takes into account the linguistic education of students and the relationship between the native and state languages ."

- For teachers and heads of institutions of general secondary education with the language of instruction of the respective indigenous people or national minorities, it is not clear why the Basic Primary Education Curriculum for general secondary education institutions with the language of the respective indigenous people or national minorities (Appendix 2) annually allocates 105 hours less for the study of the mother tongue and foreign languages than for students of institutions of general secondary education with Ukrainian as a medium instruction, and also annually 70 hours less for official language teaching, if requirements remain identical at each level of the educational process. This is an unacceptable infringement of the right to equal access to education for our state’s citizens.

- THPA repeatedly insists on safeguarding equal rights to students of national minorities and indigenous peoples:
- To align state language command requirements with international standards:
- A1 level for primary school graduates;
- A2 level for secondary school graduates;
- B1 level for graduates of vocational secondary educational institutions;

- to ensure the right of all students to foreign language study along with the state and native language study:
- students of general secondary education institutions with the language of instruction of the respective indigenous peoples and national minorities should acquire foreign language competences when continuing their studies at the basic school; therefore absence of the possibility of studying this discipline can unequivocally lead to the closure of institutions of general secondary education with the language of the respective indigenous people as a medium of instruction.

- for students of general secondary education institutions with the language of instruction of the respective indigenous peoples or national minorities, the native language cannot be treated as foreign, since its study is as time-consuming and painstaking, as in the case of studying the Ukrainian language by learners for whom it is native. Another interpretation of this issue is anti-pedagogical, discriminatory and humiliating to the citizens of the respective indigenous peoples or national minorities;

- the study of a foreign language that is not official or native for students of institutions of general secondary education with the language of instruction of the respective indigenous peoples or national minorities ensures the realization of the goals declared in the State Standard in the sphere of foreign language education. Paragraph 12 indicates that the purpose of foreign language instruction is foreign language communicative competence development for direct and indirect intercultural communication that ensures other key competencies’ development and satisfaction of various life needs of students. In the case of students of general secondary education institutions with the language of instruction of the respective indigenous peoples or national minorities, foreign language teaching should not be identified with the teaching of state language and mother tongue, which is seen as the only way of guaranteeing equal access to education of all Ukrainian citizens.

THPA asks to consider and enforce equal rights to secondary education for all citizens of our country.

We address all responsible persons, first and foremost, the Prime Minister to cooperate in encouraging constructive dialogue between the Ministry of Education and Science of Ukraine and representatives of the educational community, public organizations on the issues of preservation, functioning and development of educational institutions with the language of instruction of indigenous people and national minorities.

On behalf of teachers of educational institutions with Hungarian as a language of instruction
THPA  Board

11.05.2018, Berehove

2018. május 14. hétfő 10:41
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It