facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) levlele

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához a nemzetiségi iskolák elemi osztályaiban bevezetésre kerülő Állami szabvány implementációjával kapcsolatban

Міністру освіти і науки України

п. Гриневич Л. М.

Шановна Ліліє Михайлівно!

Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство (ЗУПТ) звертається до МОН України стосовно імплементації нового Державного стандарту початкової освіти для шкіл з мовою навчання національних меншин. Згідно положень Концепції Нової школи серед ключових компетентностей для нової української школи є наступні:

- 01/ спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;

- 02/ спілкування іноземними мовами;

- 07/ соціальні і громадянські компетентності.

Ці положення вітають та повністю підтримують педагогічні колективи, батьківська громадськість шкіл з мовою навчання національних меншин. Рахуємо, що для всіх громадян України в одинаковій мірі має бути забезпечене право на здобуття освіти на всіх рівнях за одинаковоими принципами. Проаналізувавши положення Державного стандарту початкової освіти, слід відзначити що цей принцип порушується.

Пункти Державного стандарту

Примітки

6. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

7. До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

1) Вимогои щодо вільного володіння державною мовою учнями шкіл з мовою навчання національних меншин, для яких державна мова є другою, є вимогою, що суреречить принципам педагогіки та принципу рівності доступу до навчання всіх громадян, не може бути реалізованою на відповідному рівню

Рівень підготовки молодого покоління, навчання державної, української мови як другої належать до актуальних, практично необхідних і важливих питань. Оволодіння українською мовою є нагальною потребою в Україні, що повністю усвідомлюється всіма громадянами нашої держави, в тому числі і педагогами та батьками учнів шкіл з мовою навчання корінних народів та національних меншин. Володіння державною мовою є необхідним для інтеграції випускників цих шкіл в українське суспільство.

Педагоги угорськомовних шкіл вболівають за майбутнє дітей, учнів та вихованців, усвідомлюють відповідальність за їх належне та якісне навчання, виховання майбутнього покоління, яке спроможне реалізувати себе на Україні.

З метою забезпечення якісного вивчення державної мови необхідно внести відповідні корективи до Державних стандартів щодо їх вивчення учнями шкіл з мовою навчання національних меншин.

1. В школах з мовою навчання національних меншин вивчення державної мови слід здійснювати згідно стандартів другої мови (враховуючи специфіку мови корінного населення, відповідної національної меншини).

2. Необхідно враховувати специфіку різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – Початковий рівень, А2 – Базовий рівень;  В1 – I середній рівень. При цьому слід користуватися тим мінімумом обов’язкових вимог до мети й змісту навчання державної мови як другої на рівнях визначених CEFR (Common European Framework of Reference) і рекомендованих резолюцією Ради ЄС с(листопад 2001 р.) для створення національних систем оцінки мовної компетенції.

3. Розроблення теоретичної та практичної бази для оволодівання українською мовою як другою вимагає  нових підходів, методики, особливої інтерпретації мовних явищ. Ці загальноосвітні стандарти мають бути основою для вивчення української мови як другої, що має забезпечити потреби у соціально-гуманітарній, навчальній, соціально-культурній, країнознавчій сферах комунікації.

4. На основі досвіду європейських країн ЗУПТ рахує, що школи з мовами навчання національних меншин можуть реалізувати вивчення державноє мови:

a. до кінця початкової школи на рівні А1 – початковий рівень,

b. до кінця базовох школи на рівні А2 – базовий рівень;

c. до кінця середньої школи на рівні В1 – I середній рівень.

5. Міжнародна практика показує, що рівень В2 володіння певною мовою вимагається від випускників вищих навчальних закладів, і не є вимогою для учнів середніх шкіл. Винятком може бути українська філологія, для вступу до якої необхідний рівень В2.

6. Впровадження вивчення державної мови за даною концепцією вимагає змін у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл з мовою навчання національних меншин. Випускники цих шкіл мають проходити ЗНО згідно стандартів відповідних рівнів володіння мовою.

ЗУПТ, Закарпатський угорський інститут, угорськомовні громадські організації готові до реальної співпраці, делегувати відповідних спеціалістів з метою обговорення та розробки необхідних концепцій, програм, розробку відповідних стандартів щодо володіння державною мовою, як другою.

Просимо МОН України розглянути подані пропозиції та надати та вжити невідкладні заходи щодо реалізації відповідних нових стандартів з урахуванням специфік мов корінних народів та націонатних меншин.

м. Берегово,

29 березня 2018 р.

З повагою

Орос І. І.

Голова ЗУПТ

Копію листа надсилаємо:

Президенту України п. Порошенко П. О.; Прем’єр-міністру України п. Гройсман В. Б.; Міністру закордонних справ України п. Клімкін П. А.; Віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України п. Климпуш-Цинцадзе І. О.; Заступнику міністра Освіти і науки України п. Хобзей П. К.; Депутату Верховної Ради України п. В. І. Брензович; Директору Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Українип. Кононенко Ю. Г.; Директору Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА п. Сопкова Г. І.; Директору Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти п. Т. В. Палько

А також:

Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбан;  Міністру закордонних справ Угорщини Петру Сіярто; Міністру людських ресурсів Угорщини Золтану Балог;

Державному секретарю з питань освіти Міністерства людських ресурсів Угорщини Ласло Палкович; Держсекретарю Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Потапі Арпад-Яношу


Ukrajna oktási és tudományos miniszterének

Hrinevics L. M. asszonynak

Tisztelt Lilija Mihajlivna!

A KMPSZ (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség) a bevezetés előtt álló, a nemzetiségi iskolák elemi osztályai számára kidolgozott új állami normatíva kapcsán fordul Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához. Az Új iskola elnevezésű koncepció által megfogalmazott kulcsfontosságú készségek között a következők szerepelnek:

 - 01/ az államnyelvű és anyanyelvű kommunikációs készség kialakítása;

 - 02/ idegen nyelvek ismerete kommunikációs szinten;

 - 07/ állampolgári és szociális kompetenciák kialakítása.

Ezt az álláspontot minden nemzetiségi iskola tantestülete és szülői közössége maximálisan elfogadja és támogatja. Közösségünk szerint Ukrajna minden állampolgára számára biztosítani kell az egyenlőség elve alapján a jogot az oktatáshoz  – az oktatás minden szintjén, a fenti elvárások megvalósulása érdekében. Az alsó tagozat számára kidolgozott normatívát tanulmányozva úgy látjuk, hogy az egyenlőség elve számos ponton sérül.

A 6. pont szerint: „A kötelezően elvárt tanulmányi követelmények eléréséhez kulcsfontosságú kompetenciák meglétére van szükség.

7. E kompetenciák közé sorolják az alábbiakat:

1) az államnyelv folyékony, teljes körű használata, amely feltételezi a szóbeli és írásbeli önkifejezést, a pontos és tényszerű elemző gondolkodást, valamint az önművelés, a szépirodalmi érdeklődés, az árnyalt önkifejezés iránti törekvést. ”

(Megjegyzés: Ezek az elvárások a kisebbségiek vonatkozásában ellentmondanak a pedagógia alapelveinek és az egyenlő társadalmi jogok érvényesülésének.)

Az új nemzedék fölkészítése az államnyelv második nyelvként történő elsajátítására, avatott használatára, megkerülhetetlen és fontos kérdés. Az ukrán nyelv használata jogos elvárás Ukrajnában, ahogyan ezt a nemzetiségek és őshonos kisebbségek iskoláinak tanárai és szülői közösségei elismerik, vallják, hiszen ez nélkülözhetetlen ezen iskolák diákjainak integrálásához  a többségi társadalomba.

A magyar tannyelvű tanintézmények pedagógusai szívükön viselik a tanulók jövőjét, felelősséggel viseltetnek  e fiatalok minőségi oktatása iránt, a jövő nemzedékének nevelése iránt, hogy megtalálják helyüket Ukrajnában.

A valóban szakmai és minőségi oktatás érdekében, véleményünk szerint, elengedhetetlen a követelményrendszer módosítása az alábbiak szerint :

1) A nemzetiségi iskolákban az államnyelvet második nyelvként kell oktatni, figyelembe véve az őshonos kisebbségek nyelvének sajátosságait;

2) A nyelvismeretet az Európában elfogadott nyelvismereti követelményrendszernek a CEFR(Common European Framework of Reference) és az ET határozata (2001. november)  által megállapított kritériumai alapján kell értékelni: A1 –  kezdő szint: A2 – alapfok; B1 – középfok I.

3) Az ukrán mint második nyelv oktatásához ki kell dolgozni a megfelelő módszertant, valamint a széleskörű kommunikáció megteremtésének szakmai alapjait.

4) A nemzetközi tapasztalatok alapján a KMPSZ álláspontja az, hogy a nemzetiségi iskolákban az államnyelv elsajátításának követelményszintjét az alábbiakban célszerű meghatározni:

 a. az alsó tagozat (1–4. osztály) végére elérendő cél lenne a kezdő szint: A1 szint;

 b. az általános iskola (5–9.osytály) végére a cél az alapfok lenne: A2 szint;

 c. az érettségizőktől a középiskolákban egyetemesen a középfokot, a B1 szintet lehetne számonkérni.

5) A nemzetközi gyakorlat szerint a B2 szint elérése a felsőoktatás elvárása, az alapszintű diploma alapfeltétele. (Ezalól természetesen kivételt képezne az ukrán filológiára felvételizőkkel szembeni elvárás: az ő esetükben kötelező lenne a B2 – es szint)

6) A fentiekben vázolt koncepció alapján elengedhetetlen az ukrán emelt szintű érettségi vizsga követelményrendszerének megváltoztatása is a nemzetiségi iskolák vonatkozásában.

Ennek érdekében a KMPSZ, a kárpátaljai magyar főiskola, a kárpátaljai magyar társadalmi szervezetek készek az együttműködésre: készek közreműködni a szükséges koncepció kidolgozásában, a tantervek összeállításában, a tananyagfejlesztésben.

Kérjük Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumát, vizsgálja meg a fenti javaslatainkat,  mielőbb foganatosítson intézkedéseket az új követelményrendszer bevezetésére, figyelembe véve az őshonos és a kisebbségi nyelvek sajátosságait.

Tisztelettel: Orosz Ildikó

A levél másolatát megküldjük:

Ukrajna elnökének,  Porosenko P. O. úrnak, Ukrajna miniszterelnökének, Hrojszman V. B. úrnak, Ukrajna külügyminiszterének, Klimkin P. A. úrnak, Ukrajna miniszterelnök-helyettesének az európai és euroatlanti integráció kérdésében,  Klimpus-Cincadze I. O. asszonynak, Ukrajna oktatási és tudományos miniszter-helyettesének, Hobzej P. K. úrnak, az Ukrán Legfelső Tanács képviselőjének, Brenzovics László úrnak, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma általános, középiskolai és óvodai oktatásért felelős igazgatójának, Kononenko J. G. úrnak, a Kárpátaljai megyei oktatási főosztály vezetőjének, Szopkova H. I. asszonynak, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet igazgatójának, Paljko T. V. asszonynak.

2018. április 5. csütörtök 12:08
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It