facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) levlele a

bevezetés előtt álló, a nemzetiségi iskolák elemi osztályai számára kidolgozott új állami normatíva kapcsán

Міністру освіти і науки України

п. Гриневич Л. М.

Шановна Ліліє Михайлівно!

Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство (ЗУПТ) звертається до МОН України стосовно імплементації нового Державного стандарту початкової освіти для шкіл з мовою навчання національних меншин. Згідно положень Концепції Нової школи серед ключових компетентностей для нової української школи є наступні:

 • 01/ спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;
 • 02/ спілкування іноземними мовами;
 • 07/ соціальні і громадянські компетентності.

Ці положення вітають та повністю підтримують педагогічні колективи, батьківська громадськість шкіл з мовою навчання національних меншин. Рахуємо, що для всіх громадян України в одинаковій мірі має бути забезпечене право на здобуття освіти на всіх рівнях за одинаковоими принципами. Проаналізувавши положення Державного стандарту початкової освіти (1-4 класів), слід відзначити, що цей принцип порушується, що деталізується у  таблиці:

Пункти Державного стандарту

Примітки

6. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

7. До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

1) Вимогои щодо вільного володіння державною мовою учнями шкіл з мовою навчання національних меншин, для яких державна мова є другою, є вимогою, що суреречить принципам педагогіки та принципу рівності доступу до навчання всіх громадян, не може бути реалізованою на відповідному рівнію

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

2) вимоги щодо компетентностей з рідної мови (у разі відмінності від державної) в порівнянні з державною є заниженими. Тут необхідне ідентичне формулювання до положень пункту 1).

7. До ключових компетентностей належать:

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

Концепція нової школи відносить до ключових компетентностей спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами  та спілкування іноземними мовами. Проте для шкіл з мовою навчання корінних народів та національних меншин

 • не передбачені окремі години для вивчення іноземної мови,
 • зменшена кількість годин вивчення рідної в порівнянні з державною,
 • зменшена кількість годин на вивчення державної мови, при ідентичних вимогах державного стандарту щодо опанування державною мовою, яка для цих учнів є другою

Враховуючи право всіх громадян на рівний доступ до освіти, ЗУПТ звертається до МОН України з проханням внести корективи до відповідних стандартів та розробити типові навчальні плани, які забезпечать реалізацію цього права. ЗУПТ пропонує наступний навчальний план.

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

разом

 

Інваріантний складник

 1.  

Мовно-літературна, у тому числі:

385

385

35

385

35

385

35

1645

 1.  

українська мова та література

175

175

210

175

210

175

 1.  

мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта**

210

175

35

210

175

70

175

175

70

175

175

70

 1.  

Математична

140

140

140

140

560

 1.  

Природнича + соціальна і здоров`язбережувальна + громадянська та історична + технологічна + інформатична

105

175

175

210

175

210

770

 

Природнича

35

35

35

35

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

35

35

35

35

 

 

Громадянська та історична

+  угорське народознавство

35

35

35

+35

35

+35

 

 

Технологічна

 

35

35

35

 

 

Інформатична

 

35

35

35

 

 1.  

Мистецька

70

70

70

70

280

 

образотворче мистецтво

35

35

35

35

 

 

музика та співи (співи рідного народу)

35

35

35

35

 

 1.  

Фізкультурна*

105

105

105

105

420

 

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

35

35

70

 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

910

980   980

980

3675

 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

23/815

25/805

25/805

93/3255

В даній таблиці кількість годин на рік у випадку рядків 5, 6 деталізовано в підрядках. Для реалізації даної концепції необхідне фінансування додаткових годин для шкіл з мовою навчання національних меншин, а також підняття гранично допустимого річног навчалього навантаження здобувача освіти.

З метою деталізації даних таблиці звертаємо увагу на наступне:

 • в рядках, де за даним класом вказані різні числа, у верхніх рядках є число, що відповідає типовому розподілу годин держстандарту, а наступні, які пропонуються ЗУПТ; сумування ведеться за пропозиціями ЗУПТ
 • в рядку 3 замість «мова та література відповідного корінного народу або національної меншини та іншомовна освіта» просимо окремо виділити пункти «мова та література відповідного корінного народу або національної меншини» та «іншомовна освіта»;
 • на вивчення державної та рідної мов пропонується відвести одинакову кількість годин;
 • обов`язковим компонентом навчальних планів шкіл з мовою навчання національних меншин має бути іншомовна освіта: катеогрично відхиляємо пропозиції, щодо віднесення рідної мови до категорії іншомовної (пункт 23. Державного стандарту)
 • з метою реалізації соціальних і громадянських компетентностей учнів щкіл з мовою навчання національних меншин важливим є включення до програм з громадянської та історичної освіти пограми з угорського народознавства.

Просимо МОН України розглянути подані пропозиції та надати право на вибір даного навчального плану для шкіл з мовою навчання національних меншиш. Необхідна деталізація відповідних навчальних планів та вимог щодо відведення мінімальної кількості годин для вивчення державної, рідної та іноземної мов у школах з мовою навчання національних меншин, адже при децентралізації освітнього простору та наданні прав громадам стосовно вибору навчальних планів, програм та стандартів, можуть бути порушені права учнів на здобуття відповідних знань у випадку, коли даний навчальний заклад відноситься до громади, де нема можливостей  додаткового фінансування цих закладів та є небезпека у вилученні певних освітніх програм.

м. Берегово,

29 березня 2018 р.

З повагою

Орос І. І.

Голова ЗУПТ

Копію листа надсилаємо:

Президенту України п. Порошенко П. О.; Прем’єр-міністру України п. Гройсман В. Б.; Міністру закордонних справ України п. Клімкін П. А.; Віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України п. Климпуш-Цинцадзе І. О.; Заступнику міністра Освіти і науки України п. Хобзей П. К.; Депутату Верховної Ради України п. В. І. Брензович; Директору Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Українип. Кононенко Ю. Г.; Директору Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА п. Сопкова Г. І.; Директору Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти п. Т. В. Палько

А також:

Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбан;  Міністру закордонних справ Угорщини Петру Сіярто; Міністру людських ресурсів Угорщини Золтану Балог;

Державному секретарю з питань освіти Міністерства людських ресурсів Угорщини Ласло Палкович; , Держсекретарю Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Потапі Арпад-Яношу


Ukrajna oktatási és tudományos miniszterének

Hrinevics L.M. asszonynak

Tisztelt Lilija Mihajlivna!

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához fordul a nemzetiségi  iskolák  elemi osztályaiban bevezetésre kerülő Állami szabvány implementációjával kapcsolatban. Az Új iskola program  koncepciója a következő kompetenciákat tartja kulcsfontosságúnak:

- 01/ beszélni az államnyelvet és  az anyanyelvet,  ha az különbözik az államnyelvtől,

- 02/ beszélni idegen nyelveken,

- 07/ elsajátítani a szociális és állampolgári kompetenciákat.

A nemzetiségi iskolák pedagóguskollektívái, szülői tanácsai üdvözlik és támogatják ezeket a rendelkezéseket. Úgy gondoljuk, hogy Ukrajnának minden állampolgára számára az egyenlőség elve alapján egyenlő jogokat kell biztosítani az oktatás minden területén. Az elemi iskola (1–4 osztály) Állami szabványa programját elemezve úgy látjuk, hogy ez az elv sérül, amit az alábbi táblázat tételesen elemez:

Az Állami szabvány pontjai

Megjegyzéseink

         6. Az oktatás kötelező eredményeinek követelményei kompetencia alapúak, melynek alapjai a kulcsfontosságú kompetenciák.

         7. A kulcsfontosságú kompetenciákhoz tartoznak:

         1) az államnyelv teljes körű ismerete, mely magába foglalja a gondolatok, érzések szóbeli és írásbeli kifejezését,  a tanuló képességét arra, hogy pontosan és részletesen értelmezze a tényeket, az olvasás és szép kiejtés szeretetét, az elsajátított nyelv  szerepét a beszédben és a kulturált önkifejezésben, az élet minden területén használni az ukrán nyelvet mint  anyanyelvet.

1) A nemzetiségi iskolák tanulói számára nem lehet az ukrán anyanyelvűekkel azonos feltételeket szabni az államnyelv oktatása terén, mert számukra az államnyelv második nyelv, így ez az elvárás ellentmond a pedagógia elveinek, az állampolgárok egyenlő elven alapuló oktatásának.

      2) a tanuló képes legyen kommunikálni  anyanyelven ( amennyiben az eltér az államnyelvtől) és idegen nyelveken, ami az anyanyelv aktív használatát jelenti, különböző kommunikatív szituációkban, a mindennapi életben, az oktatás folyamatában, a közösségek kulturális életében, ismerni az egyszerű kifejezéseket idegen nyelven, beszélni különböző életszituációkban, ismerni a nemzetközi társalgás alapjait.

2) az anyanyelvi kompetenciák (ha az eltér az államnyelvtől) összehasonlítva az államnyelv kompetenciáival alacsonyabb színvonalúak. Itt az 1. pont kompetenciáival azonos megfogalmazást javaslunk.

      7. A kulcsfontosságú  kompetenciákhoz tartoznak:

      2) a tanuló legyen képes anyanyelven kommunikálni (amennyiben az eltér az államnyelvtől) és idegen nyelveken is, ami az anyanyelv aktív használatát jelenti, különböző kommunikatív szituációkban, a mindennapi életben, az oktatás folyamatában, a közösségek kulturális életében, ismerni az egyszerű kifejezéseket idegen nyelven, beszélni különböző életszituációkban, ismerni a nemzetközi társalgás alapjait.

Az Új iskola program koncepciója a kulcsfontosságú kompetenciákhoz sorolja az államnyelv (és az anyanyelv, ha az eltérő) mellett az idegen nyelvek ismertetét. Ellenben az őshonos  népek és a kisebbségek nemzetiségi iskoláiban

 • az idegen nyelv oktatására nincsenek előirányozva külön órák,
 • az anyanyelv oktatására szánt órák száma kevesebb, mint az államnyelv oktatására szánt órák száma,
 • kevesebb óra van előirányozva az államnyelv oktatására azon tanulók számára, akiknek az államnyelvet második nyelvként oktatják az Állami szabvány szerint

Figyelembe véve, hogy minden állampolgárnak egyenlő joga van az oktatáshoz, a KMPSZ azzal a kéréssel fordul Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához, hogy foganatosítsanak korrekciókat az adott szabványokban és dolgozzanak ki olyan óraterveket, melyekben biztosítják ennek a jognak a végrehajtását. A KMPSZ a következő óratervet javasolja.

 

Az oktatási ágazat megnevezése

Éves órakeret

1.

osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Összesen

 

Invariatív rész

1.

Nyelvi-irodalmi, melyhez tartoznak:

385

385

35

385

35

385

35

 

 

1645

 

2.

ukrán nyelv és irodalom

175

175

210

175

210

175

 

3.

Az őshonos népek és nemzetiségi kisebbségek nyelve és irodalma és más nyelvű oktatás**

210

175

35

210

175

70

175

175

70

175

175

70

 

4.

Matematika

140

140

140

140

560

 

5.

Természettudományi+szociális és egészségmegőrzési+állampolgári és történelmi+technológiai+informatikai

105

175

175

210

175

210

770

 

 

Természettudományi

35

35

35

35

 

 

 

Szociális és egészségmegőrzési

35

35

35

35

 

 

 

Állampolgári és történelmi+magyar népismeret

35

35

35

+35

35

+35

 

 

 

Technológiai

 

35

35

35

 

 

 

Informatikai

 

35

35

35

 

 

6.

Művészeti

70

70

70

70

280

 

 

rajz

35

35

35

35

 

 

 

ének és zene (népdalok)

35

35

35

35

 

 

7.

Testnevelés*

105

105

105

105

420

 

Variatív rész

 

Pluszórák az oktatási ágazat tantárgyainak oktatására, választott tantárgyakra, individuális konzultációkra és csoportos munkák levezetésére

 

 

35

35

70

 

 

Éves órakeret, mely a költségvetésből finanszírozott (csoportbontás nélkül)

805

910

980

980

3675

 

 

Megengedett heti,évi órakeret az oktatásban részt vevők számára

20/700

23/815

25/805

25/805

93/3255

 

                 

Az adott táblázat 5., 6. pontjában szereplő éves órakeret tételesen fel van sorolva az alpontokban. A nemzetiségi kisebbségek oktatásában részt vevők számára ennek a koncepciónak a megvalósításához pluszórák finanszírozására van szükség, illetve az éves megengedett órakeret számát is növelni kell.

A táblázat tételes elemzéséhez a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet:

 • azokban a pontokban, ahol az adott osztályok alatt többféle számadat van, a felső sorokban az a számadat szerepel, mely megfelel az Állami szabvány érvényes óratervének, a következő számadatok pedig a KMPSZ javaslatai, az összegzés a KMPSZ által javasoltak szerint történik;
 •  a 3. pontban „ az őshonos népek vagy nemzetiségi kisebbségek nyelve és irodalma és más nyelvű oktatás” helyett javasoljuk  „ az őshonos népek vagy nemzetiségi kisebbségek nyelve és irodalma” és „ más nyelvű oktatás” megfogalmazást;
 • az államnyelv és az anyanyelv oktatására egyenlő óraszámot javaslunk;
 • kötelező komponensként legyen jelen a kisebbségi nemzetiségi oktatásban a más nyelvű oktatás: kategorikusan elutasítjuk azt a javaslatot, hogy az anyanyelvet a más nyelvű kategóriába sorolják ( az Állami szabvány 23. pontja);
 • a nemzetiségi kisebbségek iskoláinak tanulói szociális és állampolgári kompetenciájának kialakításában fontos a magyar népismeret bevezetése.

Kérjük Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumát, vegyék figyelembe javaslatainkat és biztosítsák a választás lehetőségének jogát az adott óraterv alkalmazására a nemzetiségi kisebbségek iskoláiban. Szükségszerű az adott óratervek részletezése és az államnyelvre, az anyanyelvre és az idegen nyelvre fordított minimális órakeret meghatározása, hiszen az oktatási tér decentralizációja és a közösségek jogai az óratervek, programok és szabványok kiválasztásának folyamatában sérülhetnek a tanulók jogai a megfelelő tudásszint elérésekor abban az esetben, ha az adott intézmények finanszírozására nincs lehetőség, és fennáll a veszélye a már működő oktatási programok megszűnésének.

Beregszász

2018. március 29.

Tisztelettel

Orosz Ildikó

A KMPSZ elnöke

A levél másolatát megküldjük:

Ukrajna elnökének,  Porosenko P. O. úrnak, Ukrajna miniszterelnökének, Hrojszman V. B. úrnak, Ukrajna külügyminiszterének, Klimkin P. A. úrnak, Ukrajna miniszterelnök-helyettesének az európai és euroatlanti integráció kérdésében,  Klimpus-Cincadze I. O. asszonynak, Ukrajna oktatási és tudományos miniszter-helyettesének, Hobzej P. K. úrnak, az Ukrán Legfelső Tanács képviselőjének, Brenzovics László úrnak, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma általános, középiskolai és óvodai oktatásért felelős igazgatójának, Kononenko J. G. úrnak, a Kárpátaljai megyei oktatási főosztály vezetőjének, Szopkova H. I. asszonynak, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet igazgatójának, Paljko T. V. asszonynak.

2018. április 5. csütörtök 12:21
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It