facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 7–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Egészséges versenyszellem kialakítása Kárpátalja magyar iskoláinak tanulói között, a kémiai ismeretek elsajátításának felmérése.

A verseny lebonyolítása

A versenyt 5 kategóriában szervezzük a közoktatási tanintézmények 7–11. osztályos tanulói számára. A vetélkedő feladatsorai számítási, kísérleti, valamint tesztfeladatokat tartalmaznak. A feladatsorokban minden korosztálynál lesznek feladatok a GENIUS tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökből.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe. A kategóriánkénti versenyzés az alábbi ismeretanyag birtokában lehetséges:

I. kategória (7. osztály).

 1. Anyagok. Tiszta anyagok és keverékek. Atomok. Molekulák. Ionok.  Kémiai elemek. A kémiai elemek vegyjelei. D. I. Mengyelejev periódusos rendszere. Relatív atomtömeg.
 2. Egyszerű és összetett anyagok. Fémek és nemfémek. Az anyagok kémiai képlete. A vegyérték.
 3. A relatív molekulatömeg. Az elem tömegrészaránya a vegyületben. Fizikai és kémiai jelenségek. Az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai. A kémiai reakciók és a reakciókat kísérő változások. A tömegmegmaradás törvénye. Kémiai reakcióegyenletek.
 4. Oxigén. Előfordulása a természetben. Előállítása laboratóriumban. Fizikai és kémiai tulajdonságai.
 5. Az oxidok fogalma. Az égés. Az oxigén körforgása a természetben, biológiai szerepe, felhasználása.
 6.  A katalizátor fogalma. Bomlási és egyesülési reakciók.
 7. A víz. A víz tulajdonságai. A víz mint oldószer. Az oldat tömegszázalékos összetétele.

II. kategória (8. osztály).

A II. kategória versenyzőire az I. kategória követelményrendszere is érvényes.

 1. D. I. Mengyelejev periódusos rendszere. A periódusos törvény. Az atom szerkezete. Az atom felépítése. Izotópok. Az elektronszerkezet felépítése és jelölése.
 2. A kémiai kötés. Kovalens kötés, a kovalens kötés jellemzői. Az ionos kötés. A fémes kötés. Kristályrácsok típusai: atomrács, molekularács, ionrács és fémrács. Oxidációs szám.
 3. Anyagmennyiség. Mól. Móltömeg. Avogadro-állandó. A gázok térfogatarányai. Avogadro törvénye. A gázok móltérfogata. A gázok relatív sűrűsége.
 4. A szervetlen vegyületek főbb csoportjai: oxidok, savak, sók, bázisok előfordulása a természetben, osztályozása, nevezéktana, fizikai és kémiai tulajdonságai, előállítása, felhasználása. Amfoter elemek és vegyületek.

III. kategória (9. osztály)

A III. kategória versenyzőire az I., II. kategória követelményrendszere is érvényes.

 1. Az oldatok. Az oldódás folyamata. Telített, telítetlen oldatok. Az oldódást kísérő energiaváltozások. Az oldódás hőmérséklet-függése.
 2. Koncentrációk. Az oldat tömegszázalékos összetétele.
 3. Kristályhidrátok. Oldatok készítése.
 4. Az elektrolitos disszociáció. Elektrolitok és nemelektrolitok. A savak, bázisok és sók disszociációja vizes oldatban. A disszociációfok, erős és gyenge elektrolitok. A pH fogalma.
 5. Az ionos cserebomlás.
 6. A kémiai reakciók. A kémiai reakciók osztályozása, egyesülési, bomlási, helyettesítési és cserebomlási reakciók.
 7. A kémiai reakciók hőhatása: endoterm és exoterm kémiai reakciók.
 8. A kémiai reakciók sebessége, a sebességet befolyásoló tényezők.
 9. A kémiai egyensúly, megfordítható kémiai reakciók. A kémiai egyensúlyt befolyásoló tényezők.
 10. Az oxidációs – redukciós reakciók.
 11. A szerves vegyületek főbb csoportjai. Szénhidrogének. A telített és telítetlen szénhidrogének (etilén és acetilén példáján). Fizikai és kémiai tulajdonságok.
 12. Oxigéntartalmú szerves vegyületek. Metanol és etanol. Glicerin.  Karbonsavak, ecetsav. Észterek. Zsírok, olajok.
 13. Szénhidrátok. Glükóz, szacharóz. Keményítő, cellulóz.
 14. Aminosavak. Fehérjék. Nukleinsavak.
 15. Természetes és szintetikus szerves vegyületek.

IV. kategória (10. osztály)

A IV. kategória versenyzőire az I., II., III. kategória követelményrendszere is érvényes.

1. Nemfémes elemek, helyük a periódusos rendszerben, általános jellemzésük. Az allotrópia jelensége. A nemfémes elemek kémiai tulajdonságai, alkalmazásuk, előfordulásuk a természetben. A nemfémes elemek illó hidrogénvegyületei. Nemfémes elemek oxidjai és oxihidrát vegyületei. Építőanyagok: üveg, cement, beton és alkalmazásuk.

  Az oxigén, nitrogén, szén körforgása a természetben.

 A fémes elemek általános jellemzése. A fémek fizikai tulajdonságai és gyakorlati alkalmazásuk. A fémek általános kémiai tulajdonságai, a fémek korróziója. Alkálifémek, alkáliföldfémek tulajdonságai és vegyületei. Az alumínium. Fizikai és kémiai tulajdonságai. Alumíniumgyártás. A vas és vegyületei.

A fémek előállításának általános módszerei. Nyersvas- és acélgyártás.

V. kategória (11. osztály)

Az V. kategória versenyzőinek az I., II., III. és IV. kategória követelményrendszerét is tudniuk kell.

 1. A szerves vegyületek szerkezetelmélete. Izoméria. A szénhidrogének térszerkezete. Telített szénhidrogének: alkánok, cikloalkánok (fizikai, kémiai tulajdonságok, előállítás). Telítetlen szénhidrogének: alkének, alkinek, aromás szénhidrogének (molekulaszerkezet, fizikai, kémiai tulajdonságok, előállítás, felhasználás). A szénhidrogének természetes forrásai.
 2. Oxigéntartalmú szerves vegyületek: telített egyértékű alkoholok, többértékű alkoholok, fenol, aldehidek, telített egyértékű karbonsavak, nagyszénatomszámú karbonsavak (fizikai, kémiai tulajdonságok, előállítás). Szappanok, szintetikus mosószerek. Észterek, zsírok.
 3. Szénhidrátok: monoszacharidok (glükóz szerkezete, fizikai, kémiai tulajdonságok, előállítás); diszacharidok (szacharóz, fizikai, kémiai tulajdonságok, előállítás); poliszacharidok: keményítő cellulóz.
 4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok, anilin, aminosavak, fehérjék, nukleinsavak (fizikai, kémiai tulajdonságok, előállítás).
 5. Szintetikus óriásmolekulájú szerves vegyületek. Műanyagok. Kaucsuk. Műszálak.

Kategória

Osztály

A feladatok összeállításánál felhasznált tankönyvek

I.

7. osztály

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

II.

8. osztály

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

III.

9. osztály

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 9. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

IV.

10. osztály

 

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 9. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 10. osztály  – O. G. Jarosenko 

V.

Érettségizők

 

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 9. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla

Kémia 10. osztály – O. G. Jarosenko 

Kémia 11. osztály – P. P. Popel, L. Sz. Krikla (akadémiai szint)

A felkészüléshez felhasználható a felsorolt tankönyveken kívül más irodalom is. Az érettségiző osztály feladatlapjának összeállításánál felhasználjuk a korábbi évek független vizsgatesztjeit, a próbatesztek és tesztkönyvek feladatait.

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100.