facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Karádi László helyesírási verseny

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Az anyanyelv megőrzése és ápolása, a nyelvi kompetenciák, az írásbeli nyelvhasználat, a helyesírási készség fejlesztése, a nyelvhasználat iránti pozitív attitűd formálása, az anyanyelv szeretetének az erősítése.

A verseny lebonyolítása

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által meghatározott kompetenciákat és az ehhez rendelt tananyagot vesszük figyelembe.

A vetélkedőn az általános és középiskolák, illetve líceumok, gimnáziumok 5–11. osztályos tanulói vehetnek részt. A feladatlapok minden korosztályban felölelik az előző években tanultakat, illetve nyelvhelyességi feladatokat is tartalmaznak.

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.

5. osztály: 

 • A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama; a j hang jelölése a szavakban; a szóvégi h)
 • A hangok egymásra hatása a beszédben (írásban jelölt és jelöletlen esetek; a -val, -vel rag kapcsolása; a felszólító mód jele stb.)
 • A magyar helyesírás alapelvei (kiejtés szerinti, szóelemző, hagyományos, egyszerűsítő, a megkülönböztetés elve – a korosztálynak megfelelően.)
 • Szótagolás (egyszerű toldalékolt és összetett szavak, dz, dzs, ch, x)

6. osztály: 

 • A betűrendbe sorolás
 • A szófajok helyesírási tudnivalói (a főnév, a melléknév és a számnév)

7. osztály: 

 • A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási ismeretek (a fentieken kívül a névmások, névutók, igealakok, igekötők helyesírása)
 • Az idézet, a párbeszéd helyesírási tudnivalói

8. osztály: 

 • A szószerkezetek és a szóösszetételek helyesírása
 • A betűszók, mozaikszók és rövidítések helyesírása, toldalékolása

9. osztály: 

 • Idegen szavak és tulajdonnevek helyesírása és toldalékolása
 • Központozás

10–11. osztály

A tanulóknak már teljes körű helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, így a feladatok minden alapvető témakört magukban foglalnak, s a korosztályoknak megfelelően nehézségi fokozatban különböznek.

Minden osztályra vonatkozik: nyelvhelyességi feladatok (hasonló hangzású szavak mondatba foglalása; hibás mondatok javítása stb.); minden osztályban vannak az előzetes tudást is mérő feladatok.