facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Drávai Gizella nyelvhasználati verseny

A megyei döntő helyszíne: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola, 90202 Beregszász, Sevcsenko u. 25.
Osztály: 3–8.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Az anyanyelv megőrzése és ápolása. Az általános iskolás gyerekek nyelvi kompetenciáinak, a szövegértésnek és írásbeli nyelvhasználatnak a fejlesztése, pozitív attitűd formálása az igényes nyelvhasználat, a beszédkultúra fejlődése érdekében. Az anyanyelv szeretetének erősítése.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedőn az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói vehetnek részt. A feladatok összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által meghatározott kompetenciákat, az ehhez rendelt tananyagot, illetve a GENIUS tehetséggondozó program témaköreit vesszük figyelembe. A feladatlapok – a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva – az alkalmazott tudást mérő szövegértési, stilisztikai, nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat tartalmaznak, melyek az adott évfolyam tananyagára és az előzetes tudásra épülnek.

3. osztály:

 • A szöveg szerkezete
 • A mondatfajták. A mondatvégi írásjelek, az -e kérdőszó helyes használata
 • A szavak jelentése (azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak)
 • A szótő és a toldalék. Szóalkotási feladatok
 • A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama, a j hang jelölése a szavakban, a kiejtéstől eltérő mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűbb esetei)

4. osztály:

 • Szövegalkotás (levélírás)
 • A mondat fő részei: alany és állítmány
 • A szó jelentése. Egyenes és átvitt értelmű szavak
 • A szófajok (ige, főnév, melléknév)
 • A mássalhangzók egymásra hatása (az írásban jelölt egyszerűbb esetek) 

5. osztály:

 • A szöveg. Szövegfajták. A stílus
 • Frazeológiai egységek a magyar nyelvben (szólások, közmondások)
 • A magyar nyelv szófajai (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás)

6. osztály:

 • Költői képek a nyelvben (a hasonlat és a megszemélyesítés)
 • A szószerkezetek fajai
 • A szófajok rendszere
 • A főnévi szótövek (a többalakú főnévi szótövek)

7. osztály:

 • Stílusok és közlésfajták. A publicisztikai stílus
 • Az ige osztályozásának három szempontja
 • Az igetövek (a többalakú igetövek)

8. osztály:

 • A szóalkotás módjai. Szóképzés, szóösszetétel. Szóösszevonás, betűszók, mozaikszók
 • A szószerkezetek (alanyi-állítmányi, alárendelő, mellérendelő szószerkezetek)

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100.