facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

A szervezetről

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a kárpátaljai magyar pedagógusok érdekvédelmi szervezete. A Szövetség vállalt feladatai közé tartozik a vidék magyar tannyelvű iskoláinak minőségi fejlesztése,p...
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a kárpátaljai magyar pedagógusok érdekvédelmi szervezete. A Szövetség vállalt feladatai közé tartozik a vidék magyar tannyelvű iskoláinak minőségi fejlesztése,pedagógusainak széles körű, igényes és magas szintű képzése, illetve a magyar nyelvű pedagógusok és az oktatás érdekeinek képviselete.

A KMPSZ már évek óta szervezi a pedagógusok kül- és belföldi továbbképzését, a diákok tantárgyi vetélkedőit, magyarországi és szülőföldi nyári táboroztatását.

A Pedagógusszövetség megalakulása óta szervezi, ösztönzi és támogatja a kárpátaljai magyar pedagógusok azon kezdeményezéseit, amelyek elősegítik a szülőföldjükön élő magyar diákok esélyegyenlőségének megteremtését, azonosságtudatuk kialakulását, elmélyítését, a magyar nyelv, a tudomány és a kultúra ápolását. E célt szolgálják a természettudományi és humán tantárgyakkal kapcsolatos vetélkedők és táborok. A Szövetség a kárpátaljai magyar iskolák számára rendszeresen, évente megszervezi a tantárgyi vetélkedőket és versenyeket. A vetélkedők szervezésének célja a tanárok és diákok mobilizálása, a tehetséges gyerekek felkutatása és felkarolása. A helyi vetélkedők győztesei évente kapnak meghívást hasonló jellegű magyarországi rendezvényekre.

Mivel az ukrajnai közoktatás által szervezett vetélkedőkön az ukrán nyelv hiányos tudása miatt a magyar iskolákban tanuló diákok kevésbé érvényesülnek, ezért a KMPSZ által szervezett tantárgyi vetélkedők lehetővé teszik, hogy a magyar tannyelvű iskolák tanulói egyenlő esélyek mellett mérjék össze tudásukat. Így megismerve a tehetséges gyerekeket, figyelemmel kísérhetjük sorsuk alakulását, segíthetjük kibontakozásukat.

Szövetségünk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posztgraduális képzését. Évente megszervezi a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát, s népszerűségét bizonyítja, hogy mind többen jelentkeznek Erdélyből, Felvidékről és Délvidékről is.

Szervezetünk támogatja és elősegíti a kapcsolatteremtést a magyarországi, illetve magyar nyelvterületen működő tanintézetekkel. Közreműködik a határon túli pedagógusoknak szóló anyaországi pedagógus-továbbképzők programjainak az összeállításában, megszervezi és összehangolja a résztvevők kiutazását, a programokon való részvételét. Szakmai értekezleteket, versenyeket, konferenciákat, tanulmányi utazásokat, kiállításokat szervez, pályázatokat hirdet. Segíti a könyvkiadás színvonalának emelését, a magyar nyelvű könyvekkel és tankönyvekkel, illetve a módszertani segédanyagokkal való ellátást. Nagymértékben hozzájárul a magyar tanintézmények oktatástechnikai felszereltségének korszerűsítéséhez

A Pedagógusszövetség keretein belül önálló egységként működik a Tankönyv- és Taneszköztanács, melynek feladata a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények tankönyvellátásának javítása, az oktatás és nevelés hatékonyságát növelő taneszköz-ellátottságának bővítése. Ennek kapcsán a Tankönyv- és Taneszköztanács elindított egy folyamatot, melynek lényege kárpátaljai szerzők által írt segédkönyvek és munkafüzetek kiadása, az Ukrajnában érvényben levő tanterveknek megfelelően.

A Tankönyvtanács feladatának tekinti az iskolai könyvtárak fejlesztését, a könyvállomány gyarapítását, a könyvtárosok munkájának hatékonyabbá tételét. E célból 2002. február 16-án a Tankönyvtanács megalakította a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesületét. Az egyesület egyik legfontosabb törekvése a könyvtárosok szakmai és számítógépes ismereteket adó továbbképzése.

A Tankönyv- és Taneszköztanács feladatkörébe tartozik az iskolák technikai eszközökkel való ellátása, ami nem csupán számítógépekre korlátozódik, hanem magába foglalja a perifériákat, fénymásolókat, audio- és videomagnetofonokat, televíziókat, számítógépeket stb.

A KMPSZ megalakulása óta foglalkozik a szórványban élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerekek anyanyelvi oktatásának szervezésével, a nyelvélesztéssel.

Felkarolta a nyolcvanas évek végén megindult helyi kezdeményezéseket, s összefogta a tenni akarók tevékenységét.

1992-től lehetőség nyílt az iskolákban a fakultatív anyanyelvi oktatás bevezetésére, s a vasárnapi iskolák megnyitására.

A 2001/2002. tanévben több mint ezer ukrán környezetben élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerek tanulja ősei nyelvét.

Szövetségünk munkatársai módszertani tanácsokkal, segédanyagokkal látják el a vasárnapi iskolákban oktató pedagógusokat.

A KMPSZ nem csupán az oktatás szervezését és irányítását tekinti feladatának, rendezvényeinek sorában mindig különös figyelmet kapnak a szórványban élő magyar gyerekekkel kapcsolatos események: szavalóversenyek, nemzeti ünnepeink műsoros rendezvényei, az anyanyelvi táborok. Valamennyi rendezvényen jelen vagyunk, ajándékokkal, díjakkal segítjük a rendezvényt.

Többéves munkánk eredményének tekintjük, hogy évről évre van szórványvidékről érkező hallgatója a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolának, akik reményeink szerint saját szülőföldjükre visszatérve ápolják hagyományainkat, s magyarul tanítják majd a gyerekeket.

A Pedagógusszövetségnek minden kárpátaljai magyar iskolában van képviselete, amellyel rendszeres kapcsolatot tart fenn. Ez a rendszeres kapcsolat lehetővé teszi az információ szabad áramlását és a gyakorlati programok lebonyolítását.

2009. február 28. szombat 08:16
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It